På vej mod Fremtidens Brøndby Strand

Den strategiske byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand strækker sig over de næste tyve år, og er det største og mest omfattende byudviklingsprojekt i kommunen, siden 1960’erne og 70’erne. Ønsket er at styrke rammerne for det gode forstadsliv for nuværende og fremtidige borgere i bydelen!

Brøndby Strand består af en række forskellige boligkvarterer med fælles indkøbscenter, S-togstation, kulturhus, park, skoler og offentlige institutioner. Bydelen omfatter Brøndby Strand Parkerne,
der er et af Danmarks største almene boligområder. Brøndby Strand er udbygget med boligområder fra sidst i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne og rummer en række udfordringer af fysisk, funktionel og social karakter, der ofte er knyttet til velfærdsforstæder opført efter 2. verdenskrig.

Målsætningen med den forestående proces er at få udarbejdet en udviklingsplan, der sætter en ambitiøs og realistisk ramme for bydelens udvikling og sammentænker fysiske, sociale, kulturelle og økonomiske indsatser i Brøndby Strand.

Derudover skal planen skabe grundlag for at tiltrække eksterne investorer, der sammen med kommunen udvikler nye bolig- og byudviklingsprojekter. Ønsket er at udvikle bydelen med en øget blanding og variation af ejer- og boligformer, nye offentlige funktioner, en levende og fremtidssikret bymidte m.v. – der medvirker til en levende, forskelligartet og sammenhængende bydel.

Processen involverer et bredt netværk af aktører, interessenter og borgere, der skal sikre deltagelse, forståelse og ejerskab til de kommende årtier store forandringer i bydelen.

Grandville bistår kommunen med udarbejdelse af konkurrenceprogram, planlægning og gennemførsel af parallelopdrag samt inputs vedr. udbud samt borger- og interessentinddragelse.

Ny skole og fritidscenter i Gellerup

Skolen og fritidscenteret skal som en ny bydelsdynamo skabe de fysiske rammer for en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed – og samtidigt bidrage til rammerne og bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken. Projektet rummer en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter og i begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv.

Som del af det samlede team bidrager Granville med omfattende viden om området, og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011. Det handler blandt andet om at stille skarpt på, hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup. Grandville varetager blandt andet volumenstudier, lokalplan arbejde, bidrag til involvering af lokalmiljøet og workshops med det pæd. personale samt kommunikationsindsatser.

Grandville har tidligere udarbejdet den næste generation af udviklingsplanen for området. Her har Grandville faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere. Grandville har desuden tidligere gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen. Projektet med Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup er dermed en forlængelse af det arbejde, som Grandville har udført for Aarhus Kommune i flere år.

Udsatte boligområder Munkebo og Skovparken

Fælles for de to boligområder er, at de ligger som fysisk isolerede enklaver med ensartede bygninger og uden sammenhæng med den øvrige by. De to udviklingsplaner fremviser konkrete strategier for at omdanne de udfordrede boligområder til blandede og attraktive bydele, der hænger sammen med den øvrige by.

Planerne opererer på såvel et strategisk niveau med etapevise udviklingsprincipper og et fysisk niveau med konkrete greb til at kickstarte omdannelsen gennem infrastrukturelle hovedgreb og bygningstransformation. Målet med planerne er, at de kan fungere som et samlet styringsredskab for de enkelte helhedsplaner, som boligorganisationerne kommer til at udarbejde hver for sig.

Grandville har udarbejdet de strategiske udviklingsplaner og ledet den komplekse proces med at inddrage de respektive boligorganisationers forretningsførere og deres rådgivere for at nå frem til en samlet plan, der har kunnet vedtages i såvel beboerdemokrati som byråd.
Inden for en meget begrænset tidsramme på fire måneder er processen gået fra indledende møder med de enkelte boligorganisationer, over flere workshops mellem boligorganisationer og kommunens planafdeling, workshop med byrådets politiske udvalg på området samt inddragelse og faglig sparring med boligorganisationernes rådgivere.

Fra et udgangspunkt, hvor de enkelte parter endnu ikke havde indledt drøftelser, har Grandville forenet de mange og ofte modstridende interesser i områderne til to helstøbte udviklingsplaner, der kunne godkendes af alle parter.

EllevildeExpo

Boligselskabet Sct. Jørgen valgte i sommeren 2020 at skrue op for dialogen, og har på bedste vis udfordret plejer i forhold til beboerdemokrati. En varm torsdag i august inviterede de boligområdet til ’Byg-det-op-dag’ på EllevildeExpo i Ellekonebakken Viborg. Det var inspirerende at opleve, hvor meget energi og fællesskabsfølelse, der opstår når direktøren møder op i arbejdstøj sammen med beboere i alle aldre. Sammen skulle de bygge et mødested op, der har styrket både beboerdemokratiet og fællesskabet på tværs af boligområdet.

I stedet for at fortælle om visionerne var Grandvilles tilgang, at vise intentionerne og bygge et midlertidigt byrum op, baseret på helhedsplanens vision om en inviterende bydel med fællesskab på tværs.

EllevildeExpo blev udviklet på baggrund af en serie workshops med en nedsat ambassadørgruppe, der var repræsentativt udpeget i boligområdet. En vigtig pointe var medejerskabet, så der blev der inviteret til ’Byg det op dag’, hvor beboerne mødte talstærkt op og hjalp med at male, bygge og plante træer.

Med et relativt begrænset materialebudget har Boligselskabet med EllevildeExpo skabt et sted i Ellekonebakken, som ikke alene var en imødekommende ramme om dialog om helhedsplanen, men også en gave til områdets beboere. Et relevant mødested, hvor der fortsat er aktivitet og fællesskab. EllevildeExpo har siden opførelsen været ramme for lokale initiativer og inviteret beboere, såvel som resten af Viborg indenfor i Ellekonebakken.

Grandville har gennemført en designproces i samarbejde med beboerne, afviklet ’byg det op dag’, stået for det grafisk udtryk, samt design af byrummet og stået for efterfølgende dialogaktiviteter. Grandville har desuden været rådgiver på koncept og proces.

Expoen er en del af helhedsplanen ’Vi binder byen sammen’.

Ellekonebakken binder byen sammen

Ambitionerne for omdannelsen af Ellekonebakken i Viborg, er tårnhøje. Ellekonebakken er et alment boligområde, der i 2018 var på listen over ghettoområder. Målet er permanent at komme af regeringens ghettoliste, men fortsat være et blandet og mangfoldigt bykvarter. Et kvarter hvor der er plads til alle.

I dag er Ellekonebakken begrænset i koblingen til vejnettet og de omkringliggende kvarterer. Ikke mindst Banebyen, hvor udviklingen buldrer af sted. Men Ellekonebakken står udenfor – her kommer man kun hvis man bor her. Det skal der ændres på, så kvarteret bliver en del af byens hverdagsliv.

Helhedsplanen skal binde bydelen sammen med byen og sikre at området udvikles fra at være en isoleret ø i byen til en blandet og attraktiv bydel, der hænger naturligt sammen med den øvrige by og dens funktioner. Ellekonebakken bindes op på udviklingen i Banebyen gennem aktivering af den gamle hærvejsforbindelser, som bliver en ny færdselsåre for lette trafikanter. Forbindelsen kan være med til at aktivere området og trække besøgende ind i bydelen, så Ellekonebakken bliver det hængsel der i dag mangler i Viborgs sydlige bydel.

Ligeledes arbejdes der med strategiske åbningstræk der kan kickstarte udviklingen. Bl.a en ny vejforbindelse der åbner op for nye byudviklingsmuligheder, og et nyt bydelshus med et indhold der trækker byen ind i bydelen, og samtidig skaber et samlingssted for kvarterets beboere.

Grandville har bl.a. udarbejdet helhedsplan og infrastrukturprojekt, tilgængelighedsboligprojekt, gennemført inddragelse, afholdt studietur samt faciliteret workshops både med beboere, boligselskab og kommune. Derudover har Grandville bistået med oplæg for afdelingsbestyrelse, byråd og boligministeren, og bistår efterfølgende boligselskabet ifm. realisering af helhedsplanen, som forventes gennemført i 2025.

Fremtidens Vollsmose

Odense Kommune har sammen med de to almene boligselskaber FAB og CIVICA, gennem mange år, lagt skinnerne til en omfattende transformation af Vollsmose fra et udsat og udskældt boligområde til at blive en attraktiv, blandet og tryg bydel. En bydel der med fællesskaber i centrum bryder med de strukturer der gennem årtier har defineret bydelen.

Næste led i strategien er dannelsen af at arealudviklingsselskab bestående af Odense Kommune, de to almene boligselskaber og en kommerciel part, der skal stå for udarbejdelsen af den bydelsplan der skal danne rammen omkring realiseringen af visionen for bydelen.

Vejen til at finde den kommercielle part går via den særlige udbudsform ’konkurrencepræget dialog’, hvor Grandville har bistået den juridiske rådgiver, Kromann Reumert og den kommercielle rådgiver, PwC med udarbejdelse af det program der fungerer som fundament for den byplanmæssige del af opgaven, og som indgår som en vigtig del af det samlede udbudsgrundlag samt dialogen med de prækvalificerede tilbudsgivere. Programmet danner samtidig rammen omkring den endelige bydels- og realiseringsplan.

Der har været mange ønsker til den forestående proces og der er mange dagsordener i spil. For at skærpe programmet og den opgave der skal besvares gennem dialogen, er der gennemført en ambitiøs innovationsproces, hvor centrale eksperter som bl.a. Kurt Liljegren fra Boligøkonomisk Videnscenter, boligforsker fra SBI Mette Mecklenborg kommunikationsekspert Nikolaj Stagis og mange flere, har været involveret i dialogen med arealselskabets parter.

Grandville har bistået Odense Kommune og de øvrige parter som gennemgående byplanrådgiver, og indgår derudover som fagdommer i forbindelse med den endelige bedømmelse af de kommercielle parters oplæg til bydelsplan som indgår som det centrale dokument i deres tilbud.

Folkeparken i Odder

Odder er en fantastisk by med en bymidte, et butiksliv og et bymiljø,
som de kan være stolte af. Men ændrede vilkår for butikkerne, højere
forventninger til oplevelser i byen samt nye forudsætninger for
klimatilpasning og biodiversitet, gør også, at der skal forholde sig aktivt til udviklingen af byen. I 2019 vedtog Odder Kommune en udviklingsstrategi, som har det helt overordnede mål, at Odder skal være en ”rigtig by”. En by, der kan opfylde borgernes hverdagsbehov for indkøb, oplevelser og byliv. Det er Odder på mange måder allerede, men der skal mere til, især i bymidten, hvis Odder også skal være en rigtig by i fremtiden. Et fuldskalaforsøg med omdannelse af Rådhusets parkeringsplads og miljøet omkring åen til en park fungerede over al forventning – og det er en permanent og ambitiøs omdannelse af hele dette område, som er formålet med konkurrencen.

Grandville har hjulpet Odder Kommune med gennemførelsen af en arkitektkonkurrence for udviklingen af Folkeparken i Odder bymidte. Konkurrencen skal levere inspirerende og realiserbare forslag til det kommende parklandskab – med en arkitektonisk kvalitet og bud på funktioner og nye attraktioner i bymidten.

Grandville har spillet den indholdsmæssige hovedrolle i udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet samt konkurrencebetingelser og varetager desuden en rolle som facilitator af indledende borgerinddragelse, faglig rådgiver for bedømmelsesudvalget samt strategisk sparringspartner for Odder Kommune i forberedelsen af konkurrencen og i bedømmelsesfasen.

Søholt for alle

Søholt Idrætspark er i dag et større idrætsområde i Silkeborg, men der er store og uudnyttede potentialer.

Grandville har udarbejdet en visionær og robust helhedsplan for området. Visionen i helhedsplanen er, at området i fremtiden skal være Silkeborg Kommunes centrale sports- og fritidsarena – til idræt, sundhed, leg og bevægelse, til de unge og ældre, til familier og venner, til de foreningsaktive og de selvorganiserede, til hverdagsmesteren og verdensmesteren. På Søholt skal der være plads til alle.

Helhedsplanen tager sit afsæt i områdets særlige potentialer for både elite- og breddesport. Helhedsplanen viser, hvordan nye fysiske sammenhænge og nye aktiviteter kan og bør placeres, så området i fremtiden inviterer til fællesskab, mangfoldighed, leg og bevægelse på tværs af foreningstilknytning, køn og alder. Området skal åbnes op, og der skal være plads til både elite- og breddesportsudøvere samt andre brugere af området. Allerede i dag er der en stor koncentration af forskelligartede sportsaktører i Søholt. Med helhedsplanen er muligheden åbnet for, at endnu flere kan få hjemme i Søholt.

Et stræde, en grøn fælled og et loop er nogle af de vigtigste elementer i helhedsplanen, og derfor peges på disse som de vigtigste åbningstræk, så realiseringen af helhedsplanen kan skydes godt og rigtigt i gang.

Grandville har sammen med Silkeborg Kommune gennemført en omfattende inddragelsesproces med afholdelse af en række dialogmøder med de væsentlige aktører i Silkeborg Kommune, herunder bestyrelsen, foreninger, klubber og andre lokale aktører og brugere af funktionerne i Søholt Idrætspark. Disse input har løbende medvirket til at kvalificere helhedsplanen, ligesom de har sikret et stort ejerskab til projektet.

Grandville har ligeledes undervejs i processen bidraget med planfaglig viden til kvalificering af områdets muligheder.

Byudviklings- og dialogproces med stærke, lokale interesser i Sorgenfri

Da Sorgenfri Torv blev opført i 1950’erne som en del af samlet, ny forstadsbebyggelse var torvet ét af Danmarks mest moderne eksempler på et fremsynet centerområde med butikker og lokal service – med et arkitektonisk særpræg. Over de mere end 60 år der er gået, har området undergået forandringer, hvor nogle af de offentlige servicefunktioner er nedlagt, nogle af butikkerne har det svært, og der er et behov for større areal til én af områdets to større dagligvarebutikker.

Fremtiden for Sorgenfri Torv har været til debat i flere omgange, og der knytter sig stærke, lokale interesser til områdets udvikling. En del af dem er modsatrettede i balancen mellem at bevare og istandsætte torvet i sin helhed kontra delvis nedrivning og nybyggeri.

For at skabe grundlaget til en politisk beslutning på et velbelyst grundlag faciliterede Grandville (CFBO) en arbejdsgruppeproces med alle væsentlige interessenter repræsenteret kombineret med interviews og et byværksted (åbent hus) for alle interesserede.

Arbejdsgruppeprocessen blev faciliteret af Grandville med afsæt i en åbenhed om de meget modsatrettede interesser i arbejdsgruppen og en ærlig vurdering af, at det ikke ville være muligt at opnå fuld konsensus. Men med afsæt i en analyse af områdets kvaliteter og udfordringer lykkedes det at identificere fælles værdier i gruppen og udvikle tre scenarier med forskellige vægtninger af hensynet til bevaring kontra nybyggeri. Fordele og ulemper ved scenarierne blev i dialog med arbejdsgruppen beskrevet og efterfølgende lagt frem for politikerne til endelig beslutning.

Klimatilpasning giver nyt byliv på havnen i Middelfart

Klimaforandringer og stigende havvand truer havnefront og midtby i Middelfart Kommune. Med byrumsinstallationer og havnelaboratorier arbejder vi med løsningsmuligheder, der kan sikre byen i fremtiden. Med pilotprojektet ”Havnelaboratoriet – sammen om klimatilpasning” arbejder Middelfart Kommune videre med signaturprojektet ”Middelfart som Klimalaboratorium” og ”KlimaHavnen” med fokus på: At udvikle byen til fremtidens klima, at finde løsninger i fællesskab, at involvere alle relevante aktører, samt at dele viden til inspiration for andre.

Middelfart Kommune tør være ambitiøse for at være på forkant med klimaforandringerne. Stigende havvand kan true boliger og bylivet i den fynske havneby, og målet er, at løsningerne for fremtidens klimatilpasning bliver en del af byens udvikling. Borgere, erhvervsliv, forskere og vidensinstitutioner er i fællesskab involveret i at udvikle de nye bæredygtige løsninger.

Vi planlægger og gennemfører de tre havnelaboratorier. Her deltager de lokale aktører i processen med at finde de fælles løsninger.

Vi leverer et skitseprojekt for en delstrækning og en evaluering af læring og erfaring fra projektet, og en rapport, der samler alt relevant viden, så Middelfart Kommune kan realisere klimatilpasningen på havnefronten. ”Havnelaboratoriet – sammen om klimatilpasninger” har modtaget støtte fra Realdanias og Miljø- og Fødevareministeriets fælles initiativ ”Byerne og det stigende havvand”.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville