Holstebro Midtby i udvikling

Holstebro er i udvikling. Her er handelsmuligheder, et rigt udvalg af uddannelses- og kulturinstitutioner og med den nyligt åbnede motorvejsforbindelse er tilgængeligheden i top. Holstebro Midtby har meget at byde på, men står også overfor at skulle gøre ekstra indsats for at fastholde og tiltrække borgere, styrke byens handelsliv og sikre at det gamle sygehus bliver omdannet til en blandet, bæredygtig og attraktiv ny bydel.

I et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Færch Fonden er der skabt et privat byudviklingsselskab, Holstebro Udvikling, hvis mål er at præge og understøtte udviklingen af midtbyen i Holstebro. En af de første store milepæle for Byudviklingsselskabet er udviklingen af en samlende Udviklingsplan, der med store ambitioner og fokus på realiserbarhed skal skabe udvikling i midtbyen.

Grandville har bistået Holstebro Udvikling P/S med tilrettelæggelse af en parallelkonkurrence. Forud herfor er der gennemført en ambitiøs involvering og et omfattende forarbejde hvis input skal være med til at forme kravene i parallelopdraget. Vi har faciliteret dialogen med byens borger, bymidteaktører, politikere og potentielle investorer, bl.a. i form af facilitering af workshops, et nedsat bymidteforum, afvikling af bykonference og ungeworkshops. Særligt bykonferencen har været en central del af involveringen, hvor byens udfordringer og potentialer blev diskuteret med eksperter, lokale interessenter og over 400 borgere, som deltog aktivt på konferencen. Byens unge har også spillet en stor rolle, og har været med til at lave film der er blevet brugt i processen.

Derudover har vi leveret sparring med og rådgivning af Holstebro Udvikling ifm. valg af udbudsmodel, gennemførelse af prækvalifikation og udpegning af teams, udarbejdelse af forundersøgelser og konkurrenceprogram samt varetaget rollen som konkurrencesekretær i forbindelse med afvikling af parallelopdraget.

Dragør som klimarobust kystkommune

Hvordan forener man behovet for at minimere risiko for oversvømmelse med ønsket om fortsat at kunne bo og færdes tæt på havet og naturen langs kysten? Hvordan skaber man kystbeskyttelsesløsninger, som er robuste over fremtidige klimaforandringer, som vi endnu ikke kender med sikkerhed? Hvordan laver man kystbeskyttelsesløsninger, som flertallet af grundejerne kan bakke op om? Det er nogle af emner, parallelkonkurrencen for Dragør som klimarobust kystkommune har sat fokus på.

Som konkurrencerådgivere for Dragør Kommune har Grandville bidraget til udarbejdelse af konkurrenceprogram og tilrettelæggelse og facilitering af konkurrenceprocessen fra udbud og prækvalifikation til workshops og bedømmelsesproces. Derudover har vi bidraget til tilrettelæggelse og kommunikation i forbindelse med den omfattende borgerinddragelsesproces, som blandt andet har omfattet dialogmøder med grundejerne langs kysten forud for konkurrencen, involvering af ambassadører for de 30 direkte berørte grundejerforeninger i konkurrencens workshops, etablering af en udstilling af konkurrenceforslagene

Dragørs pilotprojekt er en del Realdania og Kystdirektoratets fælles initiativ Byerne og det stigende havvand, hvor 8 kommuner i samarbejde med borgerne og med sparring fra et forskernetværk og rådgivere udvikler nytænkende bud på fremtidens kystbeskyttelse.

Grandville har undervejs bidraget med erfaringer fra to andre pilotprojekter under kampagnen Byerne og det stigende havvand, nemlig Havnelaboratoriet i Middelfart og Grundejerne bestemmer i Juelsminde.

Nye faciliteter i Naturpark Amager

Projektet omfatter realiseringen af projektprogrammet for Naturpark Amager. Projektprogrammet indebærer etablering af en række fysiske anlæg – tre hovedindgange og fire blå støttepunkter – som skal være med til at realisere visionen for naturparken.

Grandville bistår Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By&Havn med udviklingen af Naturpark Amager. Som partnerskabets bygherrerådgiver er Grandville med til løfte ambitionerne om at udvikle en bynær naturpark på Amager i en skala og med en vision, der er helt ulig andre rekreative naturområder i Danmark: Et unikt parklandskab til fordybelse, naturoplevelser og leg – lige midt i storbyen.

Grandville har bl.a. haft ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af en projektkonkurrence samt kontrahering med vinderne. Efterfølgende er Grandville fortsat tilknyttet projektet som bygherrerådgiver for Naturstyrelsen ifm. projektering og realisering af projektet.

Herudover har Grandville ansvaret for koordinering af kommunikation og inddragelse i forbindelse med projektet, tilrettelæggelse af den indledende myndighedsproces, udarbejdelse af en økonomi- og risikostyringsmodel for hele projektprogrammet, udarbejdelsen af et program for projektets tværgående aktiviteter samt løbende bistand til partnerskabet i øvrigt.

Opgaven udføres med D|K2 som underrådgiver. D|K2 bistår primært Grandville ifm. udbuds- og kontrakttekniske forhold samt ifm. anlægsøkonomi og realisering.

Vision Kongelunden kommer sikkert fra start

Kongelunden i Aarhus er ét af de byudviklingsprojekter, som rummer alle de rigtige ingredienser for at kunne lykkes: Politisk fremsyn og vilje, stor folkelig interesse, engagerede brugere og et stærkt samarbejde med og opbakning fra gavmilde sponsorer. Foruden det, der er sagens kerne – et helt særligt sted, Kongelunden, som rummer alt det en by som Aarhus kan drømme om: Skoven, parken, bugten, idrætsanlæg, Tivoli Friheden – og om nogle år et fantastisk nyt stadion, nye forbindelser og rammer for fællesskaber i området.

De første, vigtige skridt i realiseringen af projektet har været at formidle og diskutere visionen for Kongelunden – og om at give alle, borgere såvel som fagfolk, en stemme i projektet. De særlige omstændigheder, hvor Corona-pandemien har udfordret de traditionelle formater, har givet anledning til, at vi har afprøvet nye formater og veje til dialog om byudviklingen.

Det har vi fx gjort i de interviews og små film med 18 aarhuspersonligheder, som vi har været med til at lave sammen med Kongelundens Sekretariat og Isofilm.

Aarhus Kommune udvikler projektet over de kommende år, og de første skridt er allerede taget, bl.a. med udbuddet af en spændende visionskonkurrence, som skal ligge til grund for udviklingen af en samlet helhedsplan for Kongelunden såvel som for det kommende udbud af et nyt stadion.

Vi har i Grandville haft fornøjelsen af at bistå Aarhus Kommune med afviklingen af visionskonkurrencen, og som i arbejdet har vi desuden bidraget til at tilrettelægge og afvikle to virtuelle borgermøder, hvor vi bl.a. har fungeret som vært for de flere hundrede deltagere, der fulgte med på afstand.

Børne- og ungeuniverset sætter Stigsborg på landkortet

Børne- og Ungeuniverset bliver ét af de første store, kommunale byggeprojekter i den nye bydel ved Stigsborg Havnefront i Nørresundby. Byggeriet vil stå klar i 2024 og kommer til at omfatte en skole med plads til ca. 1.000 elever samt en integreret institution med plads til 160 børn. Derudover vil Børne- og Ungeuniverset også rumme fritids-, ungdoms- og idrætstilbud og fungere som et bydelshus samt en dynamo i udviklingen af Stigsborg Havnefront som ny, attraktiv og ikke mindst bæredygtig bydel.

Grandville er med på teamet, som varetager bygherrerådgivningen fra start til slut: Fra idéudvikling, brugerinddragelse, planlægning og programmering over udarbejdelse af udbudsmateriale til gennemførelse af et totalentrepriseudbud med indbygget projektkonkurrence samt frem mod 2024 rådgivning ifm. realisering og lokalplanlægning.

Grandville har i projektets indledende faser fungeret som medforfatter på et visionsdokument samt det ’værdibaserede byggeprogram’, som gennem udbud og realisering bl.a. skal sikre projektets sammenhæng med og bidrag til de overordnede visioner for udviklingen af bydelen. Som en del af arbejdet er der gennemført en ambitiøs involvering af kommende brugere og professionelle aktører, herunder bl.a. et kick off-seminar og en studietur. Grandville har desuden udarbejdet de indledende volumenstudier, som ligger til grund for byggeprogrammet. Efter gennemførelsen af totalrådgiverudbuddet skal Grandville udarbejde lokalplanen for Børne- og ungeuniverset.

Grandville har tidlligere deltaget i parallelkonkurrencen om Stigsborg Havnefront og har sidenhen arbejdet tæt sammen med Byudviklingsselskabet for Stigsborg i forbindelse med udarbejdelsen af en bylivsstrategi for kvarteret. På den måde har Grandville et indgående kendskab til den forudgående udviklingsproces og de overordnede strategier for bydelen.

Åkvarteret er Koldings nye midtbykvarter

Riberdyb og Holmsminde er som er et stort og centralt beliggende, kommunalt ejet areal midt i Kolding. Området, som i mange år stort set kun har været benyttet til parkering, har i en årrække afventet realiseringen af et kuldsejlet projekt. Kolding Kommune besluttede derfor i 2018 at købe det tilbage og igangsætte en proces med et fornyet udbud og salg af området.

Som afsæt for udbuddet og som en del af programmeringen af projektet ønskede Kolding Kommune at gennemføre en grundig markedsdialog, en inddragelse af bymidteaktører og en solid politisk drøftelse som grundlag for en beslutning om, hvordan området skulle udbydes og udvikles.

Grandville har bistået Kolding Kommune i dialogen med bymidteaktører, politikere og potentielle investorer, bl.a. i form af facilitering af en studietur/temadag for byrådet. Derudover har vi leveret sparring med og rådgivning af Kolding Kommune ifm. valg af udbudsmodel samt udarbejdelse af en økonomimodel for bydelen. Vi har faciliteret byrådets behandling af sagen i flere omgange, og vi har bistået med rådgivning ifm. selve udbuddet, herunder tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen samt evalueringen af tilbuddene.

Grandville bistår efterfølgende køberen (AP Pension) som bygherrerådgiver/procesleder ifm. udarbejdelsen af en udviklingsplan for området med ansvar for ledelse og koordinering af et større, tværfagligt rådgiverteam.

Jernbanebyen – det bedste ved København i én ny bydel

Jernbanebyen er én af de sidste, store brikker i byudviklingen i den sydlige del af København. Et 56 hektar stort byudviklingsområde skal udvikles til en ny bydel, som kommer til at rumme alt det bedste ved København: Pladser og grønne områder, hvor Københavnerne kan mødes, gader hvor man kan cykle i flok, små og store erhverv side om side, en verden af gammelt og nyt, der vokser sammen. Kontraster, kultur og kreativitet.

Jernbanebyen skal rumme kvarterer med hver sin karakter. Kulturmiljøer og bilfri gader, som fletter sig sammen med en unik blanding af bevarede bygninger og moderne, bæredygtig arkitektur. Fællesskaber om livet i byen, i gaden og i gården.

DSB og Freja har som grundejere ønsket at sætte ambitionsniveauet højt og nedsatte derfor tidligt en stærk visionsfølgegruppe med eksperter inden for byudvikling samt store investorer, samtidig med at der blev inviteret til dialogmøder med lokaludvalg og foreninger.
Visionerne er omsat til et ambitiøst konkurrenceprogram i samarbejde med DSB, Freja, Københavns Kommune, HOFOR og Metroselskabet.

Grandville har faciliteret dialog med visionsfølgegruppe, lokaludvalg og interessenter, udarbejdet af program for parallelopdraget, faciliterer parallelopdrag samt interne afklaringsprocesser hos grundejerne i forbindelse med styregruppemøder, bidrag til kommunikationsplan mv.

Åkvarteret giver Horsens åen tilbage

Horsens midtby forandrer sig synligt i disse år. Byen er med nye boliger, butikker, spisesteder og gode opholdssteder ved at realisere udviklingen af Horsens fra en provinsby til en stor by. En del af denne udvikling er at få åen tilbage til byen og få genskabt forbindelsen mellem den historiske bymidte og havnen. Visionen er, at en synlig å i Åkvarteret vil gøre kvarteret til en naturlig og værdiskabende del af Horsens midtby. En åbning af åen er også en vigtig brik i klimatilpasningen af Horsens Midtby. Samtidigt vil projektet være et aktiv for både byudvikling og udviklingen af infrastrukturen, som binder Horsens Sammen.

Grandville har i samarbejde med Bisgaard|Ejsing og WSP hjulpet Horsens Kommune med gennemførelsen af en parallelkonkurrence for udviklingen af Åkvarteret i Horsens. Konkurrencen skal levere kreative og realiserbare forslag til, hvordan Åkvarterets potentialer kan realiseres i den fremtidige udvikling af området. Det handler bl.a. om, hvordan vi med klimatilpasning og etablering af en blå struktur i området kan skabe merværdi for byen i form af byudvikling, byrum, byliv og en forbedret infrastruktur.

Grandville har spillet den indholdsmæssige hovedrolle i udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet og varetager desuden en rolle som facilitator af workshops og den faglige vurdering, bl.a. som rådgiver for bedømmelsesudvalget og som strategisk sparringspartner for Horsens Kommunes forvaltning undervejs i parallelkonkurrencen og i bedømmelsesfasen.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville