Fra vision til udviklingsplan i Kongens Lyngby Centrum

Byer og bymidter i Danmark – ja sågar over hele verden – er under stor forandring. Måden vi bor, arbejder, lever og konsumerer, ændrer sig, og det har stor betydning for måden vi bruger byen og byens rum. Kongens Lyngby har gennem årtier været kendt som en af de stærkeste handelsbyer udenfor hovedstaden. Handelslivet fylder stadig centrum med liv og aktivitet, men de store forandringer, der i disse år sker indenfor udvalgsvare- og dagligvarehandel, sætter også sit aftryk på byen. Samtidig kommer Letbanen i 2025. Det vil have stor betydning for både kommunen, byen og centrum – og vil sætte store fysiske aftryk i byens rum.

Med de store forandringer Kongens Lyngby står overfor, ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune det stærkest mulige grundlag for at være på forkant med udviklingen. Den strategiske byudviklingsproces i Kongens Lyngby Centrum strækker sig over det kommende årti. Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune igangsat en proces, der i 2022 skal resultere i en samlet strategisk og fysisk udviklingsplan.

Fra efteråret 2021 til foråret 2022 har der været gennemført et parallelopdrag med tre tværfaglige teams, med det formål at få tre visionære og innovative bud på den overordnede udvikling af Kongens Lyngby Centrum fra tværfagligt sammensatte rådgiverteams med kompetencer indenfor bl.a. byudvikling, byrum- og landskabsarkitektur, arkitektur, fremtidens handels- og byliv etc. På baggrund af vinderforslaget, skal der udarbejdes en endelig udviklingsplan, der sætter en ambitiøs og realistisk ramme for byens udvikling og sammentænker fysiske, sociale, kulturelle og økonomiske indsatser i Kongens Lyngby Centrum.

Visionsprocessen involverer et bredt netværk af private grundejere, interessenter og borgere, der skal sikre deltagelse, forståelse og ejerskab til de kommende årtiers store forandringer i bydelen.

Grandville har bistået Lyngby Taarbæk Kommune med visionsproces, udarbejdelse af konkurrenceprogram, planlægning og gennemførsel af parallelopdrag samt inputs vedr. udbud samt involvering af politikere, grundejere, interessenter og borgere.

Sygehus Nord i Aalborg

Sygehus Nord og Gåsepigen er et helt unikt udviklingsområde midt i Aalborg. Med udflytningen af sygehusfunktionerne til det nye Supersygehus i Aalborg øst i 2023 åbnes en enestående mulighed for at skabe et bæredygtigt og levende bykvarter midt i Aalborg. Et kvarter forankret i et helt særligt sted med en særlig historie og identitet.

Nordud A/S har købt Sygehus Nord-grunden med netop det formål – at skabe et attraktivt og blandet bykvarter, der udnytter den tætte bys kvaliteter for at bo og leve bæredygtigt. Derfor har selskabet igangsat en visionskonkurrence, hvor tre tværfaglige teams skal komme med deres forslag til kvarterets fremtid.

Sammen med byområdet Gåsepigen, i dag en parkeringsplads ejet af Aalborg Kommune, udgør Sygehus Nord så vigtig en del af midtbyen, at der skal laves et samlet og helhedsorienteret grundlag for områdets udvikling, så udviklingen skaber værdi for hele byen. Målet med konkurrencen er derfor at skabe et kvalificeret grundlag for den videre planlægning og udvikling. Herunder at kvalificere diskussionen om bl.a. tæthed, byliv, trafikafvikling, bæredygtighed, bynatur mm. Derudover skal konkurrencen give konkrete forslag til, hvordan flere af de gamle hospitalsbygninger kan omdannes til nye formål.

Forud for selve konkurrencen har vi gennemført en omfattende inddragelse af byens borgere via både et fysisk debatarrangement og en online-platform, hvor det har været muligt at komme med input.
Grandville har hjulpet med at udarbejde konkurrenceprogram og facilitere konkurrenceprocessen samt med afvikling af både den fysiske og digitale inddragelse. Derudover har vi gennemført en DGNB-præscreening af området, bidraget til microklimatiske analyser i samarbejder med Aaen Engeneering, som har dannet grundlag for at udforme konkurrencen, så den giver det bedst mulige grundlag for en senere DGNB-certificering af det nye bykvarter.

Frederiksberg Hospital – hele byens nye kvarter

Med sin helt egen indre verden ligger Frederiksberg Hospital lidt på kanten af Frederiksbergs helt tætte bystruktur, og efter mere end 100 år som hospital, skal området nu omdannes til et helt nyt bykvarter med en blanding af boliger, erhverv, grønne områder og offentlige funktioner. Hospitalsgrunden har en unik karakter med fine eksempler på det 20’ende århundredes velfærdsbyggeri med tilhørende gamle træer og beplantning. Alt sammen i en kvalitet, der giver en helt særlig mulighed for at arbejde med transformation og genanvendelse af eksisterende bygninger og grønne uderum i omdannelsen.

Frederiksberg Kommune har købt hospitalet af Region Hovedstaden, og overtager området når hospitalets afdelinger flytter til det nye hospital på Bispebjerg. Kommunen står overfor en unik mulighed med det største byudviklingsprojekt på Frederiksberg, som forpligter til at arbejde for en udvikling, der både er bæredygtig og peger langt ud i fremtiden.

Med afsæt i en politisk vedtaget vision for udviklingen, står tre stærke teams overfor en krævende opgave i et parallelopdrag, hvor det bliver en kunst at rumme alle visionens delvisioner. At få det hele bundet sammen i et stort greb, der balancerer områdets og Frederiksbergs historie og særlige klassiske stemning med nye og spændende ideer, der gør det fremtidssikkert og attraktivt. Håbet er, at der med omdannelsen fra hospital til nye byfunktioner, vil opstå en helt ny bykvalitet, som ikke bare bliver for dem der kommer til at bo og arbejde der, men også for resten af byen.

Visionerne er omsat til et ambitiøst konkurrenceprogram i et samarbejde mellem Grandville og Frederiksberg Kommune. Grandville faciliterer udviklingsprocessen med rollen som konkurrencesekretær, inddragelse af et repræsentativt nedsat borgerpanel i samarbejde med Rekommanderet som rådgiver, interne afklaringsprocesser hos kommunen, bidrag til kommunikationsplan mv. samt udarbejdelse af diverse bilag, herunder 3D model og DGNB-screening.

På vej mod Fremtidens Brøndby Strand

Den strategiske byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand strækker sig over de næste tyve år, og er det største og mest omfattende byudviklingsprojekt i kommunen, siden 1960’erne og 70’erne. Ønsket er at styrke rammerne for det gode forstadsliv for nuværende og fremtidige borgere i bydelen!

Brøndby Strand består af en række forskellige boligkvarterer med fælles indkøbscenter, S-togstation, kulturhus, park, skoler og offentlige institutioner. Bydelen omfatter Brøndby Strand Parkerne,
der er et af Danmarks største almene boligområder. Brøndby Strand er udbygget med boligområder fra sidst i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne og rummer en række udfordringer af fysisk, funktionel og social karakter, der ofte er knyttet til velfærdsforstæder opført efter 2. verdenskrig.

Målsætningen med den forestående proces er at få udarbejdet en udviklingsplan, der sætter en ambitiøs og realistisk ramme for bydelens udvikling og sammentænker fysiske, sociale, kulturelle og økonomiske indsatser i Brøndby Strand.

Derudover skal planen skabe grundlag for at tiltrække eksterne investorer, der sammen med kommunen udvikler nye bolig- og byudviklingsprojekter. Ønsket er at udvikle bydelen med en øget blanding og variation af ejer- og boligformer, nye offentlige funktioner, en levende og fremtidssikret bymidte m.v. – der medvirker til en levende, forskelligartet og sammenhængende bydel.

Processen involverer et bredt netværk af aktører, interessenter og borgere, der skal sikre deltagelse, forståelse og ejerskab til de kommende årtier store forandringer i bydelen.

Grandville bistår kommunen med udarbejdelse af konkurrenceprogram, planlægning og gennemførsel af parallelopdrag samt inputs vedr. udbud samt borger- og interessentinddragelse.

Ellekonebakken binder byen sammen

Ambitionerne for omdannelsen af Ellekonebakken i Viborg, er tårnhøje. Ellekonebakken er et alment boligområde, der i 2018 var på listen over ghettoområder. Målet er permanent at komme af regeringens ghettoliste, men fortsat være et blandet og mangfoldigt bykvarter. Et kvarter hvor der er plads til alle.

I dag er Ellekonebakken begrænset i koblingen til vejnettet og de omkringliggende kvarterer. Ikke mindst Banebyen, hvor udviklingen buldrer af sted. Men Ellekonebakken står udenfor – her kommer man kun hvis man bor her. Det skal der ændres på, så kvarteret bliver en del af byens hverdagsliv.

Helhedsplanen skal binde bydelen sammen med byen og sikre at området udvikles fra at være en isoleret ø i byen til en blandet og attraktiv bydel, der hænger naturligt sammen med den øvrige by og dens funktioner. Ellekonebakken bindes op på udviklingen i Banebyen gennem aktivering af den gamle hærvejsforbindelser, som bliver en ny færdselsåre for lette trafikanter. Forbindelsen kan være med til at aktivere området og trække besøgende ind i bydelen, så Ellekonebakken bliver det hængsel der i dag mangler i Viborgs sydlige bydel.

Ligeledes arbejdes der med strategiske åbningstræk der kan kickstarte udviklingen. Bl.a en ny vejforbindelse der åbner op for nye byudviklingsmuligheder, og et nyt bydelshus med et indhold der trækker byen ind i bydelen, og samtidig skaber et samlingssted for kvarterets beboere.

Grandville har bl.a. udarbejdet helhedsplan og infrastrukturprojekt, tilgængelighedsboligprojekt, gennemført inddragelse, afholdt studietur samt faciliteret workshops både med beboere, boligselskab og kommune. Derudover har Grandville bistået med oplæg for afdelingsbestyrelse, byråd og boligministeren, og bistår efterfølgende boligselskabet ifm. realisering af helhedsplanen, som forventes gennemført i 2025.

Fremtidens Vollsmose

Odense Kommune har sammen med de to almene boligselskaber FAB og CIVICA, gennem mange år, lagt skinnerne til en omfattende transformation af Vollsmose fra et udsat og udskældt boligområde til at blive en attraktiv, blandet og tryg bydel. En bydel der med fællesskaber i centrum bryder med de strukturer der gennem årtier har defineret bydelen.

Næste led i strategien er dannelsen af at arealudviklingsselskab bestående af Odense Kommune, de to almene boligselskaber og en kommerciel part, der skal stå for udarbejdelsen af den bydelsplan der skal danne rammen omkring realiseringen af visionen for bydelen.

Vejen til at finde den kommercielle part går via den særlige udbudsform ’konkurrencepræget dialog’, hvor Grandville har bistået den juridiske rådgiver, Kromann Reumert og den kommercielle rådgiver, PwC med udarbejdelse af det program der fungerer som fundament for den byplanmæssige del af opgaven, og som indgår som en vigtig del af det samlede udbudsgrundlag samt dialogen med de prækvalificerede tilbudsgivere. Programmet danner samtidig rammen omkring den endelige bydels- og realiseringsplan.

Der har været mange ønsker til den forestående proces og der er mange dagsordener i spil. For at skærpe programmet og den opgave der skal besvares gennem dialogen, er der gennemført en ambitiøs innovationsproces, hvor centrale eksperter som bl.a. Kurt Liljegren fra Boligøkonomisk Videnscenter, boligforsker fra SBI Mette Mecklenborg kommunikationsekspert Nikolaj Stagis og mange flere, har været involveret i dialogen med arealselskabets parter.

Grandville har bistået Odense Kommune og de øvrige parter som gennemgående byplanrådgiver, og indgår derudover som fagdommer i forbindelse med den endelige bedømmelse af de kommercielle parters oplæg til bydelsplan som indgår som det centrale dokument i deres tilbud.

Folkeparken i Odder

Odder er en fantastisk by med en bymidte, et butiksliv og et bymiljø,
som de kan være stolte af. Men ændrede vilkår for butikkerne, højere
forventninger til oplevelser i byen samt nye forudsætninger for
klimatilpasning og biodiversitet, gør også, at der skal forholde sig aktivt til udviklingen af byen. I 2019 vedtog Odder Kommune en udviklingsstrategi, som har det helt overordnede mål, at Odder skal være en ”rigtig by”. En by, der kan opfylde borgernes hverdagsbehov for indkøb, oplevelser og byliv. Det er Odder på mange måder allerede, men der skal mere til, især i bymidten, hvis Odder også skal være en rigtig by i fremtiden. Et fuldskalaforsøg med omdannelse af Rådhusets parkeringsplads og miljøet omkring åen til en park fungerede over al forventning – og det er en permanent og ambitiøs omdannelse af hele dette område, som er formålet med konkurrencen.

Grandville har hjulpet Odder Kommune med gennemførelsen af en arkitektkonkurrence for udviklingen af Folkeparken i Odder bymidte. Konkurrencen skal levere inspirerende og realiserbare forslag til det kommende parklandskab – med en arkitektonisk kvalitet og bud på funktioner og nye attraktioner i bymidten.

Grandville har spillet den indholdsmæssige hovedrolle i udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet samt konkurrencebetingelser og varetager desuden en rolle som facilitator af indledende borgerinddragelse, faglig rådgiver for bedømmelsesudvalget samt strategisk sparringspartner for Odder Kommune i forberedelsen af konkurrencen og i bedømmelsesfasen.

Søholt for alle

Søholt Idrætspark er i dag et større idrætsområde i Silkeborg, men der er store og uudnyttede potentialer.

Grandville har udarbejdet en visionær og robust helhedsplan for området. Visionen i helhedsplanen er, at området i fremtiden skal være Silkeborg Kommunes centrale sports- og fritidsarena – til idræt, sundhed, leg og bevægelse, til de unge og ældre, til familier og venner, til de foreningsaktive og de selvorganiserede, til hverdagsmesteren og verdensmesteren. På Søholt skal der være plads til alle.

Helhedsplanen tager sit afsæt i områdets særlige potentialer for både elite- og breddesport. Helhedsplanen viser, hvordan nye fysiske sammenhænge og nye aktiviteter kan og bør placeres, så området i fremtiden inviterer til fællesskab, mangfoldighed, leg og bevægelse på tværs af foreningstilknytning, køn og alder. Området skal åbnes op, og der skal være plads til både elite- og breddesportsudøvere samt andre brugere af området. Allerede i dag er der en stor koncentration af forskelligartede sportsaktører i Søholt. Med helhedsplanen er muligheden åbnet for, at endnu flere kan få hjemme i Søholt.

Et stræde, en grøn fælled og et loop er nogle af de vigtigste elementer i helhedsplanen, og derfor peges på disse som de vigtigste åbningstræk, så realiseringen af helhedsplanen kan skydes godt og rigtigt i gang.

Grandville har sammen med Silkeborg Kommune gennemført en omfattende inddragelsesproces med afholdelse af en række dialogmøder med de væsentlige aktører i Silkeborg Kommune, herunder bestyrelsen, foreninger, klubber og andre lokale aktører og brugere af funktionerne i Søholt Idrætspark. Disse input har løbende medvirket til at kvalificere helhedsplanen, ligesom de har sikret et stort ejerskab til projektet.

Grandville har ligeledes undervejs i processen bidraget med planfaglig viden til kvalificering af områdets muligheder.

Skitseprojekt og borgerdialog ifb. med kystbeskyttelse på havnen i Middelfart

Middelfart Kommune arbejder ambitiøst med en integreret og helhedsorienteret tilgang til byudvikling og klimatilpasning. I pilotprojektet “Havnelaboratoriet – sammen om klimatilpasning” bygger kommunen videre på strategien for KlimaHavnen og udviklingsplanen for Middelfart midtby med et pilotprojekt, som undersøger, hvordan bymidten kan udvikles med en robust og langsigtet kystbeskyttelsesløsning.

Grandville har bistået kommunen med planlægning og gennemførelse af et dialogforløb med byens aktører – grundejere, erhverv, turisme og klimaformidlere, skoler og forskere – om udvikling af og læring om byens fremtidige kystbeskyttelse.

Sammen med WSP har Grandville også udarbejdet et skitseprojekt for kystbeskyttelsen af Middelfarts bymidte, som også hæver bykvaliteten og begrønner havnefronten.

Pilotprojektet er støttet af Realdania og Miljø- og Fødevareministeriets fælles initiativ ”Byerne og det stigende havvand”.

Harrestrup Å skal frem i lyset

Harrestrup Å løber fra Harrestrup Mose syd for Ballerup til sit udløb ved Kalvebod strand. På den sidste del af strækningen gennem Vigerslevsparken er åen i dag gemt væk og afrettet med beton, og ligner mere en lille kanal end en vild å. Med naturgenopretningsprojektet af det ca. fire kilometer lange forløb skal åen sættes fri og igen slynge sig naturligt gennem København og Hvidovre. Projektet kombineres med skybrudshåndtering af hele oplandet til Harrestrup Å, bestående af 10 kommuner på den Københavnske Vestegn.

Grandville har bistået Københavns Kommune med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbuddet af totalrådgivning for det samlede projekt for Harrestrup Å i Vigerslevsparken, herunder programudarbejdelse, tilrettelæggelse og håndtering af et udbud med forhandling samt håndtering af myndighedsdialog og planlægning af projektets myndighedsspor.

Derudover har Grandville bidraget til Københavns Kommunes tilrettelæggelse af udviklingsarbejdet i form af interne workshops med fokus på identifikation og håndtering af interne afhængigheder og internt samarbejde samt bidrag til kommunikation af processen til interessenter og på tværs af afdelinger og forvaltninger i Københavns Kommune.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville