På vej mod Fremtidens Brøndby Strand

Den strategiske byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand strækker sig over de næste tyve år, og er det største og mest omfattende byudviklingsprojekt i kommunen, siden 1960’erne og 70’erne. Ønsket er at styrke rammerne for det gode forstadsliv for nuværende og fremtidige borgere i bydelen!

Brøndby Strand består af en række forskellige boligkvarterer med fælles indkøbscenter, S-togstation, kulturhus, park, skoler og offentlige institutioner. Bydelen omfatter Brøndby Strand Parkerne,
der er et af Danmarks største almene boligområder. Brøndby Strand er udbygget med boligområder fra sidst i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne og rummer en række udfordringer af fysisk, funktionel og social karakter, der ofte er knyttet til velfærdsforstæder opført efter 2. verdenskrig.

Målsætningen med den forestående proces er at få udarbejdet en udviklingsplan, der sætter en ambitiøs og realistisk ramme for bydelens udvikling og sammentænker fysiske, sociale, kulturelle og økonomiske indsatser i Brøndby Strand.

Derudover skal planen skabe grundlag for at tiltrække eksterne investorer, der sammen med kommunen udvikler nye bolig- og byudviklingsprojekter. Ønsket er at udvikle bydelen med en øget blanding og variation af ejer- og boligformer, nye offentlige funktioner, en levende og fremtidssikret bymidte m.v. – der medvirker til en levende, forskelligartet og sammenhængende bydel.

Processen involverer et bredt netværk af aktører, interessenter og borgere, der skal sikre deltagelse, forståelse og ejerskab til de kommende årtier store forandringer i bydelen.

Grandville bistår kommunen med udarbejdelse af konkurrenceprogram, planlægning og gennemførsel af parallelopdrag samt inputs vedr. udbud samt borger- og interessentinddragelse.

Ellekonebakken binder byen sammen

Ambitionerne for omdannelsen af Ellekonebakken i Viborg, er tårnhøje. Ellekonebakken er et alment boligområde, der i 2018 var på listen over ghettoområder. Målet er permanent at komme af regeringens ghettoliste, men fortsat være et blandet og mangfoldigt bykvarter. Et kvarter hvor der er plads til alle.

I dag er Ellekonebakken begrænset i koblingen til vejnettet og de omkringliggende kvarterer. Ikke mindst Banebyen, hvor udviklingen buldrer af sted. Men Ellekonebakken står udenfor – her kommer man kun hvis man bor her. Det skal der ændres på, så kvarteret bliver en del af byens hverdagsliv.

Helhedsplanen skal binde bydelen sammen med byen og sikre at området udvikles fra at være en isoleret ø i byen til en blandet og attraktiv bydel, der hænger naturligt sammen med den øvrige by og dens funktioner. Ellekonebakken bindes op på udviklingen i Banebyen gennem aktivering af den gamle hærvejsforbindelser, som bliver en ny færdselsåre for lette trafikanter. Forbindelsen kan være med til at aktivere området og trække besøgende ind i bydelen, så Ellekonebakken bliver det hængsel der i dag mangler i Viborgs sydlige bydel.

Ligeledes arbejdes der med strategiske åbningstræk der kan kickstarte udviklingen. Bl.a en ny vejforbindelse der åbner op for nye byudviklingsmuligheder, og et nyt bydelshus med et indhold der trækker byen ind i bydelen, og samtidig skaber et samlingssted for kvarterets beboere.

Grandville har bl.a. udarbejdet helhedsplan og infrastrukturprojekt, tilgængelighedsboligprojekt, gennemført inddragelse, afholdt studietur samt faciliteret workshops både med beboere, boligselskab og kommune. Derudover har Grandville bistået med oplæg for afdelingsbestyrelse, byråd og boligministeren, og bistår efterfølgende boligselskabet ifm. realisering af helhedsplanen, som forventes gennemført i 2025.

Fremtidens Vollsmose

Odense Kommune har sammen med de to almene boligselskaber FAB og CIVICA, gennem mange år, lagt skinnerne til en omfattende transformation af Vollsmose fra et udsat og udskældt boligområde til at blive en attraktiv, blandet og tryg bydel. En bydel der med fællesskaber i centrum bryder med de strukturer der gennem årtier har defineret bydelen.

Næste led i strategien er dannelsen af at arealudviklingsselskab bestående af Odense Kommune, de to almene boligselskaber og en kommerciel part, der skal stå for udarbejdelsen af den bydelsplan der skal danne rammen omkring realiseringen af visionen for bydelen.

Vejen til at finde den kommercielle part går via den særlige udbudsform ’konkurrencepræget dialog’, hvor Grandville har bistået den juridiske rådgiver, Kromann Reumert og den kommercielle rådgiver, PwC med udarbejdelse af det program der fungerer som fundament for den byplanmæssige del af opgaven, og som indgår som en vigtig del af det samlede udbudsgrundlag samt dialogen med de prækvalificerede tilbudsgivere. Programmet danner samtidig rammen omkring den endelige bydels- og realiseringsplan.

Der har været mange ønsker til den forestående proces og der er mange dagsordener i spil. For at skærpe programmet og den opgave der skal besvares gennem dialogen, er der gennemført en ambitiøs innovationsproces, hvor centrale eksperter som bl.a. Kurt Liljegren fra Boligøkonomisk Videnscenter, boligforsker fra SBI Mette Mecklenborg kommunikationsekspert Nikolaj Stagis og mange flere, har været involveret i dialogen med arealselskabets parter.

Grandville har bistået Odense Kommune og de øvrige parter som gennemgående byplanrådgiver, og indgår derudover som fagdommer i forbindelse med den endelige bedømmelse af de kommercielle parters oplæg til bydelsplan som indgår som det centrale dokument i deres tilbud.

Folkeparken i Odder

Odder er en fantastisk by med en bymidte, et butiksliv og et bymiljø,
som de kan være stolte af. Men ændrede vilkår for butikkerne, højere
forventninger til oplevelser i byen samt nye forudsætninger for
klimatilpasning og biodiversitet, gør også, at der skal forholde sig aktivt til udviklingen af byen. I 2019 vedtog Odder Kommune en udviklingsstrategi, som har det helt overordnede mål, at Odder skal være en ”rigtig by”. En by, der kan opfylde borgernes hverdagsbehov for indkøb, oplevelser og byliv. Det er Odder på mange måder allerede, men der skal mere til, især i bymidten, hvis Odder også skal være en rigtig by i fremtiden. Et fuldskalaforsøg med omdannelse af Rådhusets parkeringsplads og miljøet omkring åen til en park fungerede over al forventning – og det er en permanent og ambitiøs omdannelse af hele dette område, som er formålet med konkurrencen.

Grandville har hjulpet Odder Kommune med gennemførelsen af en arkitektkonkurrence for udviklingen af Folkeparken i Odder bymidte. Konkurrencen skal levere inspirerende og realiserbare forslag til det kommende parklandskab – med en arkitektonisk kvalitet og bud på funktioner og nye attraktioner i bymidten.

Grandville har spillet den indholdsmæssige hovedrolle i udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet samt konkurrencebetingelser og varetager desuden en rolle som facilitator af indledende borgerinddragelse, faglig rådgiver for bedømmelsesudvalget samt strategisk sparringspartner for Odder Kommune i forberedelsen af konkurrencen og i bedømmelsesfasen.

Søholt for alle

Søholt Idrætspark er i dag et større idrætsområde i Silkeborg, men der er store og uudnyttede potentialer.

Grandville har udarbejdet en visionær og robust helhedsplan for området. Visionen i helhedsplanen er, at området i fremtiden skal være Silkeborg Kommunes centrale sports- og fritidsarena – til idræt, sundhed, leg og bevægelse, til de unge og ældre, til familier og venner, til de foreningsaktive og de selvorganiserede, til hverdagsmesteren og verdensmesteren. På Søholt skal der være plads til alle.

Helhedsplanen tager sit afsæt i områdets særlige potentialer for både elite- og breddesport. Helhedsplanen viser, hvordan nye fysiske sammenhænge og nye aktiviteter kan og bør placeres, så området i fremtiden inviterer til fællesskab, mangfoldighed, leg og bevægelse på tværs af foreningstilknytning, køn og alder. Området skal åbnes op, og der skal være plads til både elite- og breddesportsudøvere samt andre brugere af området. Allerede i dag er der en stor koncentration af forskelligartede sportsaktører i Søholt. Med helhedsplanen er muligheden åbnet for, at endnu flere kan få hjemme i Søholt.

Et stræde, en grøn fælled og et loop er nogle af de vigtigste elementer i helhedsplanen, og derfor peges på disse som de vigtigste åbningstræk, så realiseringen af helhedsplanen kan skydes godt og rigtigt i gang.

Grandville har sammen med Silkeborg Kommune gennemført en omfattende inddragelsesproces med afholdelse af en række dialogmøder med de væsentlige aktører i Silkeborg Kommune, herunder bestyrelsen, foreninger, klubber og andre lokale aktører og brugere af funktionerne i Søholt Idrætspark. Disse input har løbende medvirket til at kvalificere helhedsplanen, ligesom de har sikret et stort ejerskab til projektet.

Grandville har ligeledes undervejs i processen bidraget med planfaglig viden til kvalificering af områdets muligheder.

Klimatilpasning giver nyt byliv på havnen i Middelfart

Klimaforandringer og stigende havvand truer havnefront og midtby i Middelfart Kommune. Med byrumsinstallationer og havnelaboratorier arbejder vi med løsningsmuligheder, der kan sikre byen i fremtiden. Med pilotprojektet ”Havnelaboratoriet – sammen om klimatilpasning” arbejder Middelfart Kommune videre med signaturprojektet ”Middelfart som Klimalaboratorium” og ”KlimaHavnen” med fokus på: At udvikle byen til fremtidens klima, at finde løsninger i fællesskab, at involvere alle relevante aktører, samt at dele viden til inspiration for andre.

Middelfart Kommune tør være ambitiøse for at være på forkant med klimaforandringerne. Stigende havvand kan true boliger og bylivet i den fynske havneby, og målet er, at løsningerne for fremtidens klimatilpasning bliver en del af byens udvikling. Borgere, erhvervsliv, forskere og vidensinstitutioner er i fællesskab involveret i at udvikle de nye bæredygtige løsninger.

Vi planlægger og gennemfører de tre havnelaboratorier. Her deltager de lokale aktører i processen med at finde de fælles løsninger.

Vi leverer et skitseprojekt for en delstrækning og en evaluering af læring og erfaring fra projektet, og en rapport, der samler alt relevant viden, så Middelfart Kommune kan realisere klimatilpasningen på havnefronten. ”Havnelaboratoriet – sammen om klimatilpasninger” har modtaget støtte fra Realdanias og Miljø- og Fødevareministeriets fælles initiativ ”Byerne og det stigende havvand”.

Harrestrup Å skal frem i lyset

Harrestrup Å løber fra Harrestrup Mose syd for Ballerup til sit udløb ved Kalvebod strand. På den sidste del af strækningen gennem Vigerslevsparken er åen i dag gemt væk og afrettet med beton, og ligner mere en lille kanal end en vild å. Med naturgenopretningsprojektet af det ca. fire kilometer lange forløb skal åen sættes fri og igen slynge sig naturligt gennem København og Hvidovre. Projektet kombineres med skybrudshåndtering af hele oplandet til Harrestrup Å, bestående af 10 kommuner på den Københavnske Vestegn.

Grandville har bistået Københavns Kommune med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbuddet af totalrådgivning for det samlede projekt for Harrestrup Å i Vigerslevsparken, herunder programudarbejdelse, tilrettelæggelse og håndtering af et udbud med forhandling samt håndtering af myndighedsdialog og planlægning af projektets myndighedsspor.

Derudover har Grandville bidraget til Københavns Kommunes tilrettelæggelse af udviklingsarbejdet i form af interne workshops med fokus på identifikation og håndtering af interne afhængigheder og internt samarbejde samt bidrag til kommunikation af processen til interessenter og på tværs af afdelinger og forvaltninger i Københavns Kommune.

Holstebro Midtby i udvikling

Holstebro er i udvikling. Her er handelsmuligheder, et rigt udvalg af uddannelses- og kulturinstitutioner og med den nyligt åbnede motorvejsforbindelse er tilgængeligheden i top. Holstebro Midtby har meget at byde på, men står også overfor at skulle gøre ekstra indsats for at fastholde og tiltrække borgere, styrke byens handelsliv og sikre at det gamle sygehus bliver omdannet til en blandet, bæredygtig og attraktiv ny bydel.

I et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Færch Fonden er der skabt et privat byudviklingsselskab, Holstebro Udvikling, hvis mål er at præge og understøtte udviklingen af midtbyen i Holstebro. En af de første store milepæle for Byudviklingsselskabet er udviklingen af en samlende Udviklingsplan, der med store ambitioner og fokus på realiserbarhed skal skabe udvikling i midtbyen.

Grandville har bistået Holstebro Udvikling P/S med tilrettelæggelse af en parallelkonkurrence. Forud herfor er der gennemført en ambitiøs involvering og et omfattende forarbejde hvis input skal være med til at forme kravene i parallelopdraget. Vi har faciliteret dialogen med byens borger, bymidteaktører, politikere og potentielle investorer, bl.a. i form af facilitering af workshops, et nedsat bymidteforum, afvikling af bykonference og ungeworkshops. Særligt bykonferencen har været en central del af involveringen, hvor byens udfordringer og potentialer blev diskuteret med eksperter, lokale interessenter og over 400 borgere, som deltog aktivt på konferencen. Byens unge har også spillet en stor rolle, og har været med til at lave film der er blevet brugt i processen.

Derudover har vi leveret sparring med og rådgivning af Holstebro Udvikling ifm. valg af udbudsmodel, gennemførelse af prækvalifikation og udpegning af teams, udarbejdelse af forundersøgelser og konkurrenceprogram samt varetaget rollen som konkurrencesekretær i forbindelse med afvikling af parallelopdraget.

Dragør som klimarobust kystkommune

Hvordan forener man behovet for at minimere risiko for oversvømmelse med ønsket om fortsat at kunne bo og færdes tæt på havet og naturen langs kysten? Hvordan skaber man kystbeskyttelsesløsninger, som er robuste over fremtidige klimaforandringer, som vi endnu ikke kender med sikkerhed? Hvordan laver man kystbeskyttelsesløsninger, som flertallet af grundejerne kan bakke op om? Det er nogle af emner, parallelkonkurrencen for Dragør som klimarobust kystkommune har sat fokus på.

Som konkurrencerådgivere for Dragør Kommune har Grandville bidraget til udarbejdelse af konkurrenceprogram og tilrettelæggelse og facilitering af konkurrenceprocessen fra udbud og prækvalifikation til workshops og bedømmelsesproces. Derudover har vi bidraget til tilrettelæggelse og kommunikation i forbindelse med den omfattende borgerinddragelsesproces, som blandt andet har omfattet dialogmøder med grundejerne langs kysten forud for konkurrencen, involvering af ambassadører for de 30 direkte berørte grundejerforeninger i konkurrencens workshops, etablering af en udstilling af konkurrenceforslagene

Dragørs pilotprojekt er en del Realdania og Kystdirektoratets fælles initiativ Byerne og det stigende havvand, hvor 8 kommuner i samarbejde med borgerne og med sparring fra et forskernetværk og rådgivere udvikler nytænkende bud på fremtidens kystbeskyttelse.

Grandville har undervejs bidraget med erfaringer fra to andre pilotprojekter under kampagnen Byerne og det stigende havvand, nemlig Havnelaboratoriet i Middelfart og Grundejerne bestemmer i Juelsminde.

Nye faciliteter i Naturpark Amager

Projektet omfatter realiseringen af projektprogrammet for Naturpark Amager. Projektprogrammet indebærer etablering af en række fysiske anlæg – tre hovedindgange og fire blå støttepunkter – som skal være med til at realisere visionen for naturparken.

Grandville bistår Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By&Havn med udviklingen af Naturpark Amager. Som partnerskabets bygherrerådgiver er Grandville med til løfte ambitionerne om at udvikle en bynær naturpark på Amager i en skala og med en vision, der er helt ulig andre rekreative naturområder i Danmark: Et unikt parklandskab til fordybelse, naturoplevelser og leg – lige midt i storbyen.

Grandville har bl.a. haft ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af en projektkonkurrence samt kontrahering med vinderne. Efterfølgende er Grandville fortsat tilknyttet projektet som bygherrerådgiver for Naturstyrelsen ifm. projektering og realisering af projektet.

Herudover har Grandville ansvaret for koordinering af kommunikation og inddragelse i forbindelse med projektet, tilrettelæggelse af den indledende myndighedsproces, udarbejdelse af en økonomi- og risikostyringsmodel for hele projektprogrammet, udarbejdelsen af et program for projektets tværgående aktiviteter samt løbende bistand til partnerskabet i øvrigt.

Opgaven udføres med D|K2 som underrådgiver. D|K2 bistår primært Grandville ifm. udbuds- og kontrakttekniske forhold samt ifm. anlægsøkonomi og realisering.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville