Skåde Naturby – Fra tung industri til blandet naturkvarter

Grandville har udarbejdet en ny helhedsplan for omdannelsen af det eksisterende industriområde som grundlag for en realiserbar værdiestimering, der er afstemt med markeds- og målgruppeanalyser. Helhedsplanen danner således grundlag for interne beslutninger hos grundejer og dialog med naboer, fællesråd og Aarhus Kommune om ændret plangrundlag.

Helhedsplanen er struktureret omkring en stærk vision om at skabe et nyt, selvstændigt bykvarter i Skåde, som har natur og fællesskaber i centrum. Et kvarter, der giver tilbage til den bydel, det er en del af. Helhedsplanen er struktureret omkring et stærkt hovedgreb, der rækker ud over selve området og skaber nye sammenhænge, der opdeler det store område i mindre og overskuelige naboskaber. I helhedsplanen introduceres der mangfoldige boligformer og ejerskaber i form af almene og private lejligheder, rækkehuse og solitære en-familie huse. En sammensætning, som skaber nye måder at bo på i Skåde og nye bomuligheder i Aarhus. Helhedsplanens oplæg til boligtypologier hænger sammen med en overordnet bosætningsstrategi og introducerer nye lokale flyttekæder og en ny flyttedynamik i bydelen, hvor fx ’empty-nesters’ i de omkringliggende villakvarterer kan blive i bydelen, og nye børnefamilier kan flytte til.

Det nye bykvarter favner naturen som kernen i lokale naboskaber, hvor der skabes nye muligheder for udendørsliv og fritidsaktiviteter, og det hænger sammen med det store landskab, der ligger lige uden for matriklen. I helhedsplanen integreres rekreative grønne forbindelser og sammenhænge, som skaber en flydende overgang mellem det urbane og det landskabelige, hvor der er plads til biodiversitet og fællesskaber.

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Colliers for at sikre en visionær og realiserbar helhedsplan. I samarbejdet har skitser til helhedsplanen gennemgået en løbende iteration mellem plan og markedsbetragtninger, som grundlag for prioriteringer og beslutninger hos grundejer.

Mosevej-kvarteret mellem by og land

Nær Egå Engsø i det nordlige Risskov, i grænselandet mellem by- og land forslås et nyt boligkvarter på ejendommen som tidligere husede en minkfarm, som nu er afviklet. Store dele af området henligger i dag ubeboet med vild vegetation uden megen naturværdi.

Området har et stort potentiale for at skabe et nyt attraktivt boligområde – hvor byen møder landskabet – med nærhed til naturskønne omgivelser, som skov, eng, Egå Engsø og Ny Egå.
Forslaget til det nye boligområde ved Mosevej-kvarteret tager udgangspunkt i disse kvaliteter ved at skabe et nyt og trygt boligområde med fokus på fællesskaber i både boligstræder og de grønne fællesarealer. En varieret tæt-lav boligmasse udgør kernen i forslaget, som danner rammen for en mangfoldighed i boligtyper og beboere.

Bebyggelsesplanen er udarbejdet af Grandville i samarbejde med 1927 Estate og MT Højgaard og indgår, som en del af et høringssvar til Temaplanen ‘Arealer til alle boligtyper’, hvor kvarterets potentiale for at skabe bedre koblinger mellem by og land adresseres.

Sejs Bakker – fællesskaber i natur og gaderum

Bebyggelsesplan for omdannelse af Sejs Camping til ny boligområde, hvor fællesskab står i centrum – både i de grønne landskabsrum samt i gaderummene. Grandville har udarbejdet bebyggelsesplanen og andet forklarende materiale.

Strategisk boligudvikling i Sønderborg

Udviklingsstrategien tager afsæt i boliger i og omkring Sønderborg by, for sikre en målrettet boligudvikling der fremmer bykvalitet. Strategien tager udgangspunkt i en afvejet prioritering af eksisterende og nye boligområder ift. udbud- og bosætningsmuligheder – en såkaldt rækkefølgeplan er udarbejdet.

Grandville har været Sønderborg Kommunes hovedrådgiver med Cushman & Wakefield RED som underrådgiver, til at kunne skabe en markedsmæssig forankring og realiserbarhed i udviklingen, med viden om investor- og udviklermarkedet. I arbejdet indgik ligeledes formidling til borgere og det politiske niveau.

Naturbydelen Støvring Syd – Naturen og fællesskabet først

I den sydlige del af Støving er der skabt en ny naturbydel med udgangspunkt i det rige og varierede landskab, der omkranser Støvring. Kort sagt er ’Naturbydelen Støvring Syd, en bydel hvor udviklingen sker på landskabets og naturens præmisser og hvor fællesskaber er i centrum.

Naturbydelen består af i alt 7 kvarterer; Smedebakken, Mastrup, Pedersminde, Borup Bakke, Plovhøj, Lushøj og Høje Støvring, hvoraf 5 er nye moderne boligkvarterer, hvor der kun i enkelte kvarterer som Mastrup og Plovhøj forventes offentlige funktioner. Derudover indgår et kvarter, som en forlængelse af det eksisterende kvarter, Høje Støvring, samt ’Smedebakke erhvervspark’ som en forlængelse af det eksisterende erhvervskvarter, der ligger mod motorvejen. Hvert boligkvarter har sine egne klare identiteter og egenarter. Desuden har planen gode stiforbindelser i landskabet, i og mellem bykvarterer og er godt forbundet til Støvring by mod nord.

Det nære landskab og ådalene skal ikke blot invitere beboerne ned i dalen, men de skal også række ud, som grønne kiler der bringer naturkvaliteter langt ind i de nye boligkvarterer og tæt på boligen. Der er skabt gode rammer for fællesskaberne kan opstå på flere niveauer – fra de små fællesskaber omkring den enkelte bolig, over mindre fællesskaber bygget op omkring de enkelte boligklynger, til de store fællesskaber på by niveau. Planen er tænkt med afsæt i en grøn byggemodning, hvor landskabet kommer først og skaber rammerne omkring bydelens fremtidige liv. Desuden muliggør planen fleksibel byggemodning i mindre etaper.

Grandville har bistået Rebild Kommune i udviklingen af den større udviklings- og strukturplan og materialet indgår som grundlag for en ny lokalplan til området i den sydlige del af Støvring.

Nyt boligområde ved Gl. Hobrovej i Mariager

I kanten af Mariager, imellem by- og natur forslås et nyt boligområde på en tidligere åben landbrugsmark, som ønskes udviklet. Området har et stort potentiale i at skabe et nyt sammenhængende boligområde, hvor byen møder naturen – med nærhed til naturskønne omgivelser, som skov og Mariager Fjord.

Der er udarbejdet et nyt boligområde, hvor enestående naturen i kanten af området trækkes ind og skal ikke blot være en visuel oplevelse; den skal integreres til at bidrage til bl.a. biodiversitet og skabe rekreativ værdi for byen og kommende beboere. Boligområdet inkorporerer seks mindre og overskuelige boligklynger, som omkranses af grønne kiler og herved ligger i landskabet. Hver klynge består af en blanding af tæt-lave og åben-lave typologier som; parcel, – kompakt, – gårdhave, – dobbelt, – og rækkehuse som henvender sig til en bred målgruppe og ikke mindst lægger op til varieret arkitektoniske udtryk. De fælles grønne landskabsrum i kilerne består af gode forbindelser internt og eksternt til det omkringliggende landskab. Boligstræder i klyngerne og de grønne landskabsrum har trygge mødesteder og aktiviteter, og skaber sociale rammer for både store og små nabofællesskaber – således kan fællesskaber bl.a. vokse og dyrkes i ét med naturen. Planen tager afsæt i en grøn byggemodning fra start, klynger kan realiseres uafhængigt af hinanden. Herved muliggøres etapevis udvikling.

Bebyggelsesplanen er udarbejdet af Grandville med WSP som underrådgiver ift. vandhåndtering. Planen skaber grundlag for byggeretsgivende lokalplan.

Brande Midtby – Gennembruddet

Vi har sammen med Ikast-Brande Kommune og med støtte fra Realdania arbejdet med udvikling af Brande Midtby. Visionen blev at gå fra købstad til mødestad, hvor et gennembrud i bystrukturen, skal skabe en sammenhængende bymidte på tværs af hverdags-, handels- og kulturliv. I forprojektet har vi undersøgt de bystrategiske greb, der gør Brande, som allerede er en velfungerende bosætningsby, i stand til at være på forkant med en udvikling, hvor handelslivet i stadig mindre grad udfylder rollen som generator for byliv og fællesskab.

Midtbyen skal fortsat spille en central rolle i Brandes hverdagsliv. Som et samlingssted, hvor man kan se på mennesker og selv blive set, tale med eller hilse på en byfælle og genkende uden nød-vendigvis at kende hinanden. Brande midtby skal fortsat danne rammerne om det at være borger i den samme by, uafhængig af baggrund, livsfase eller interesse.

Grandville har samlet forundersøgelsen, som et program, der kan fungere som et program for Ikast-Brande Kommunes videre arbejde med området, og som grundlag for at søge ekstern finansiering. Forundersøgelsen er gennemført i tæt samarbejde med lokale grundejere og med samtaler med mere end 30 interessenter med udgangspunkt i deres virkelighed og hverdag.

Byudvikling på naturens præmisser i Hadsten

Hadsten vokser og har et særligt behov for et nyt plejecenter i byen, som skal etableres i det nordlige Hadsten. På kanten af byen med udsigt over landskabet er her et stort potentiale til at skabe et nyt byområde i symbiose med sine omgivelser. I planen er plejecentret etableret som en integreret del af et blandet byområde med boliger og andre byfunktioner i tilknytning til de offentlige funktioner.

Bydelen er robust i sin struktur og inddeles i tre delområder med forskellige funktioner. Herunder botilbud med mulighed for udvidelse i den vestlige del af området, offentlig service i midten og boliger mod øst. Opdelingen af området muliggør en trinvis udvikling af funktionerne.

Med forskellige udviklingshorisonter af de bymæssige funktioner får landskabet i området en vigtig rolle som identitetsbærer. I planen lægges der derfor op til, at naturen får plads og lov til at vokse, og at en grøn byggemodning forstærker bydelens naturlige kvaliteter og et godt mikroklima fra begyndelsen. Det er i landskabet at bydelens fremtidige beboere vil mødes på kryds og tværs af funktioner og boformer og herfra der skabes forbindelse til det omkringliggende område.

Boligområdet i bydelen er opdelt i fem tydeligt definerede boligklynger arrangeret omkring et fælles gårdrum. Klyngerne er struktureret ud fra en tanke om, at dagligdagsmøder mellem naboer skaber grundlag for både tryghed, livskvalitet og venskaber. I klyngerne lægges der op til en blanding af boligtypologier; dobbelthuse, rækkehuse og lejligheder. Den blanding vil være med til at tiltrække en bredere målgruppe og beboersammensætning og understøtte den blandede by.

Grandville har bistået Favrskov Kommune i udviklingen af bebyggelsesplanen og materialet indgår som grundlag for en ny lokalplan til området i Hadsten Nord.

Udsatte boligområder Munkebo og Skovparken

Fælles for de to boligområder er, at de ligger som fysisk isolerede enklaver med ensartede bygninger og uden sammenhæng med den øvrige by. De to udviklingsplaner fremviser konkrete strategier for at omdanne de udfordrede boligområder til blandede og attraktive bydele, der hænger sammen med den øvrige by.

Planerne opererer på såvel et strategisk niveau med etapevise udviklingsprincipper og et fysisk niveau med konkrete greb til at kickstarte omdannelsen gennem infrastrukturelle hovedgreb og bygningstransformation. Målet med planerne er, at de kan fungere som et samlet styringsredskab for de enkelte helhedsplaner, som boligorganisationerne kommer til at udarbejde hver for sig.

Grandville har udarbejdet de strategiske udviklingsplaner og ledet den komplekse proces med at inddrage de respektive boligorganisationers forretningsførere og deres rådgivere for at nå frem til en samlet plan, der har kunnet vedtages i såvel beboerdemokrati som byråd.
Inden for en meget begrænset tidsramme på fire måneder er processen gået fra indledende møder med de enkelte boligorganisationer, over flere workshops mellem boligorganisationer og kommunens planafdeling, workshop med byrådets politiske udvalg på området samt inddragelse og faglig sparring med boligorganisationernes rådgivere.

Fra et udgangspunkt, hvor de enkelte parter endnu ikke havde indledt drøftelser, har Grandville forenet de mange og ofte modstridende interesser i områderne til to helstøbte udviklingsplaner, der kunne godkendes af alle parter.

EllevildeExpo

Boligselskabet Sct. Jørgen valgte i sommeren 2020 at skrue op for dialogen, og har på bedste vis udfordret plejer i forhold til beboerdemokrati. En varm torsdag i august inviterede de boligområdet til ’Byg-det-op-dag’ på EllevildeExpo i Ellekonebakken Viborg. Det var inspirerende at opleve, hvor meget energi og fællesskabsfølelse, der opstår når direktøren møder op i arbejdstøj sammen med beboere i alle aldre. Sammen skulle de bygge et mødested op, der har styrket både beboerdemokratiet og fællesskabet på tværs af boligområdet.

I stedet for at fortælle om visionerne var Grandvilles tilgang, at vise intentionerne og bygge et midlertidigt byrum op, baseret på helhedsplanens vision om en inviterende bydel med fællesskab på tværs.

EllevildeExpo blev udviklet på baggrund af en serie workshops med en nedsat ambassadørgruppe, der var repræsentativt udpeget i boligområdet. En vigtig pointe var medejerskabet, så der blev der inviteret til ’Byg det op dag’, hvor beboerne mødte talstærkt op og hjalp med at male, bygge og plante træer.

Med et relativt begrænset materialebudget har Boligselskabet med EllevildeExpo skabt et sted i Ellekonebakken, som ikke alene var en imødekommende ramme om dialog om helhedsplanen, men også en gave til områdets beboere. Et relevant mødested, hvor der fortsat er aktivitet og fællesskab. EllevildeExpo har siden opførelsen været ramme for lokale initiativer og inviteret beboere, såvel som resten af Viborg indenfor i Ellekonebakken.

Grandville har gennemført en designproces i samarbejde med beboerne, afviklet ’byg det op dag’, stået for det grafisk udtryk, samt design af byrummet og stået for efterfølgende dialogaktiviteter. Grandville har desuden været rådgiver på koncept og proces.

Expoen er en del af helhedsplanen ’Vi binder byen sammen’.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville