Brande Midtby – Gennembruddet

Vi har sammen med Ikast-Brande Kommune og med støtte fra Realdania arbejdet med udvikling af Brande Midtby. Visionen blev at gå fra købstad til mødestad, hvor et gennembrud i bystrukturen, skal skabe en sammenhængende bymidte på tværs af hverdags-, handels- og kulturliv. I forprojektet har vi undersøgt de bystrategiske greb, der gør Brande, som allerede er en velfungerende bosætningsby, i stand til at være på forkant med en udvikling, hvor handelslivet i stadig mindre grad udfylder rollen som generator for byliv og fællesskab.

Midtbyen skal fortsat spille en central rolle i Brandes hverdagsliv. Som et samlingssted, hvor man kan se på mennesker og selv blive set, tale med eller hilse på en byfælle og genkende uden nød-vendigvis at kende hinanden. Brande midtby skal fortsat danne rammerne om det at være borger i den samme by, uafhængig af baggrund, livsfase eller interesse.

Grandville har samlet forundersøgelsen, som et program, der kan fungere som et program for Ikast-Brande Kommunes videre arbejde med området, og som grundlag for at søge ekstern finansiering. Forundersøgelsen er gennemført i tæt samarbejde med lokale grundejere og med samtaler med mere end 30 interessenter med udgangspunkt i deres virkelighed og hverdag.

Byudvikling på naturens præmisser i Hadsten

Hadsten vokser og har et særligt behov for et nyt plejecenter i byen, som skal etableres i det nordlige Hadsten. På kanten af byen med udsigt over landskabet er her et stort potentiale til at skabe et nyt byområde i symbiose med sine omgivelser. I planen er plejecentret etableret som en integreret del af et blandet byområde med boliger og andre byfunktioner i tilknytning til de offentlige funktioner.

Bydelen er robust i sin struktur og inddeles i tre delområder med forskellige funktioner. Herunder botilbud med mulighed for udvidelse i den vestlige del af området, offentlig service i midten og boliger mod øst. Opdelingen af området muliggør en trinvis udvikling af funktionerne.

Med forskellige udviklingshorisonter af de bymæssige funktioner får landskabet i området en vigtig rolle som identitetsbærer. I planen lægges der derfor op til, at naturen får plads og lov til at vokse, og at en grøn byggemodning forstærker bydelens naturlige kvaliteter og et godt mikroklima fra begyndelsen. Det er i landskabet at bydelens fremtidige beboere vil mødes på kryds og tværs af funktioner og boformer og herfra der skabes forbindelse til det omkringliggende område.

Boligområdet i bydelen er opdelt i fem tydeligt definerede boligklynger arrangeret omkring et fælles gårdrum. Klyngerne er struktureret ud fra en tanke om, at dagligdagsmøder mellem naboer skaber grundlag for både tryghed, livskvalitet og venskaber. I klyngerne lægges der op til en blanding af boligtypologier; dobbelthuse, rækkehuse og lejligheder. Den blanding vil være med til at tiltrække en bredere målgruppe og beboersammensætning og understøtte den blandede by.

Grandville har bistået Favrskov Kommune i udviklingen af bebyggelsesplanen og materialet indgår som grundlag for en ny lokalplan til området i Hadsten Nord.

Udsatte boligområder Munkebo og Skovparken

Fælles for de to boligområder er, at de ligger som fysisk isolerede enklaver med ensartede bygninger og uden sammenhæng med den øvrige by. De to udviklingsplaner fremviser konkrete strategier for at omdanne de udfordrede boligområder til blandede og attraktive bydele, der hænger sammen med den øvrige by.

Planerne opererer på såvel et strategisk niveau med etapevise udviklingsprincipper og et fysisk niveau med konkrete greb til at kickstarte omdannelsen gennem infrastrukturelle hovedgreb og bygningstransformation. Målet med planerne er, at de kan fungere som et samlet styringsredskab for de enkelte helhedsplaner, som boligorganisationerne kommer til at udarbejde hver for sig.

Grandville har udarbejdet de strategiske udviklingsplaner og ledet den komplekse proces med at inddrage de respektive boligorganisationers forretningsførere og deres rådgivere for at nå frem til en samlet plan, der har kunnet vedtages i såvel beboerdemokrati som byråd.
Inden for en meget begrænset tidsramme på fire måneder er processen gået fra indledende møder med de enkelte boligorganisationer, over flere workshops mellem boligorganisationer og kommunens planafdeling, workshop med byrådets politiske udvalg på området samt inddragelse og faglig sparring med boligorganisationernes rådgivere.

Fra et udgangspunkt, hvor de enkelte parter endnu ikke havde indledt drøftelser, har Grandville forenet de mange og ofte modstridende interesser i områderne til to helstøbte udviklingsplaner, der kunne godkendes af alle parter.

EllevildeExpo

Boligselskabet Sct. Jørgen valgte i sommeren 2020 at skrue op for dialogen, og har på bedste vis udfordret plejer i forhold til beboerdemokrati. En varm torsdag i august inviterede de boligområdet til ’Byg-det-op-dag’ på EllevildeExpo i Ellekonebakken Viborg. Det var inspirerende at opleve, hvor meget energi og fællesskabsfølelse, der opstår når direktøren møder op i arbejdstøj sammen med beboere i alle aldre. Sammen skulle de bygge et mødested op, der har styrket både beboerdemokratiet og fællesskabet på tværs af boligområdet.

I stedet for at fortælle om visionerne var Grandvilles tilgang, at vise intentionerne og bygge et midlertidigt byrum op, baseret på helhedsplanens vision om en inviterende bydel med fællesskab på tværs.

EllevildeExpo blev udviklet på baggrund af en serie workshops med en nedsat ambassadørgruppe, der var repræsentativt udpeget i boligområdet. En vigtig pointe var medejerskabet, så der blev der inviteret til ’Byg det op dag’, hvor beboerne mødte talstærkt op og hjalp med at male, bygge og plante træer.

Med et relativt begrænset materialebudget har Boligselskabet med EllevildeExpo skabt et sted i Ellekonebakken, som ikke alene var en imødekommende ramme om dialog om helhedsplanen, men også en gave til områdets beboere. Et relevant mødested, hvor der fortsat er aktivitet og fællesskab. EllevildeExpo har siden opførelsen været ramme for lokale initiativer og inviteret beboere, såvel som resten af Viborg indenfor i Ellekonebakken.

Grandville har gennemført en designproces i samarbejde med beboerne, afviklet ’byg det op dag’, stået for det grafisk udtryk, samt design af byrummet og stået for efterfølgende dialogaktiviteter. Grandville har desuden været rådgiver på koncept og proces.

Expoen er en del af helhedsplanen ’Vi binder byen sammen’.

Ellekonebakken binder byen sammen

Ambitionerne for omdannelsen af Ellekonebakken i Viborg, er tårnhøje. Ellekonebakken er et alment boligområde, der i 2018 var på listen over ghettoområder. Målet er permanent at komme af regeringens ghettoliste, men fortsat være et blandet og mangfoldigt bykvarter. Et kvarter hvor der er plads til alle.

I dag er Ellekonebakken begrænset i koblingen til vejnettet og de omkringliggende kvarterer. Ikke mindst Banebyen, hvor udviklingen buldrer af sted. Men Ellekonebakken står udenfor – her kommer man kun hvis man bor her. Det skal der ændres på, så kvarteret bliver en del af byens hverdagsliv.

Helhedsplanen skal binde bydelen sammen med byen og sikre at området udvikles fra at være en isoleret ø i byen til en blandet og attraktiv bydel, der hænger naturligt sammen med den øvrige by og dens funktioner. Ellekonebakken bindes op på udviklingen i Banebyen gennem aktivering af den gamle hærvejsforbindelser, som bliver en ny færdselsåre for lette trafikanter. Forbindelsen kan være med til at aktivere området og trække besøgende ind i bydelen, så Ellekonebakken bliver det hængsel der i dag mangler i Viborgs sydlige bydel.

Ligeledes arbejdes der med strategiske åbningstræk der kan kickstarte udviklingen. Bl.a en ny vejforbindelse der åbner op for nye byudviklingsmuligheder, og et nyt bydelshus med et indhold der trækker byen ind i bydelen, og samtidig skaber et samlingssted for kvarterets beboere.

Grandville har bl.a. udarbejdet helhedsplan og infrastrukturprojekt, tilgængelighedsboligprojekt, gennemført inddragelse, afholdt studietur samt faciliteret workshops både med beboere, boligselskab og kommune. Derudover har Grandville bistået med oplæg for afdelingsbestyrelse, byråd og boligministeren, og bistår efterfølgende boligselskabet ifm. realisering af helhedsplanen, som forventes gennemført i 2025.

Kystbyer skal navigere i forandringernes farvand

Havvandet stiger, og kystbyer risikerer at blive oversvømmet. Ejendomme og infrastruktur er truet, og alligevel udvikler vi fortsat byerne i lave områder tæt på vandkanten eller havnekajen.

Kompasset er et værktøj, som skal hjælpe kystbyerne til at skabe nytænkende, innovative og helhedsorienterede løsninger. Publikationen skal inspirere Danmarks kystkommuner, når de arbejder med udvikling af kystbyerne og samtidigt skal håndtere det stigende havvand. Kompasset er et 360 graders-værktøj til navigation i komplekse kystprojekter, og det samler en række vigtige overvejelser i én model.

Baggrunden for projektet er, at Realdania sammen med Miljøministeriet v/Kystdirektoratet har etableret et partnerskab, hvis overordnede formål er at fremme proaktivt arbejde for at minimere risici for oversvømmelse i byer i samspil med udviklingen af bæredygtige byer. Som et led i at søge viden og udvikle praksis i en dansk kontekst har partnerskabet indledt samarbejder med udvalgte kommuner om en række pilotprojekter, og der er etableret et vidensnetværk bestående af forskere.

Grandville har sammen med partnerskabet sat form på overvejelserne, og vi har designet kompasset som en overskuelig ramme for kommunernes overvejelser. Grandville har faciliteret indhentning af viden gennem interviews og dialog med bidragsydere bestående af projektansvarlige i pilotkommuner, forskere og fagpersoner. Grandville har fungeret som skribent på store dele af publikationen og som redaktør på bidrag fra eksterne bidragsydere.

Grandville har undervejs bidraget med egne erfaringer og faglige perspektiver inden for projekt- og forandringsledelse i en kommunal kontekst, udvikling af byer med kysten som præmis og med konkrete erfaringer fra Grandvilles rådgiverroller på tre pilotprojekter i ’Byerne og det stigende havvand’; Juelsminde, Dragør og Middelfart.

Vision Kongelunden kommer sikkert fra start

Kongelunden i Aarhus er ét af de byudviklingsprojekter, som rummer alle de rigtige ingredienser for at kunne lykkes: Politisk fremsyn og vilje, stor folkelig interesse, engagerede brugere og et stærkt samarbejde med og opbakning fra gavmilde sponsorer. Foruden det, der er sagens kerne – et helt særligt sted, Kongelunden, som rummer alt det en by som Aarhus kan drømme om: Skoven, parken, bugten, idrætsanlæg, Tivoli Friheden – og om nogle år et fantastisk nyt stadion, nye forbindelser og rammer for fællesskaber i området.

De første, vigtige skridt i realiseringen af projektet har været at formidle og diskutere visionen for Kongelunden – og om at give alle, borgere såvel som fagfolk, en stemme i projektet. De særlige omstændigheder, hvor Corona-pandemien har udfordret de traditionelle formater, har givet anledning til, at vi har afprøvet nye formater og veje til dialog om byudviklingen.

Det har vi fx gjort i de interviews og små film med 18 aarhuspersonligheder, som vi har været med til at lave sammen med Kongelundens Sekretariat og Isofilm.

Aarhus Kommune udvikler projektet over de kommende år, og de første skridt er allerede taget, bl.a. med udbuddet af en spændende visionskonkurrence, som skal ligge til grund for udviklingen af en samlet helhedsplan for Kongelunden såvel som for det kommende udbud af et nyt stadion.

Vi har i Grandville haft fornøjelsen af at bistå Aarhus Kommune med afviklingen af visionskonkurrencen, og som i arbejdet har vi desuden bidraget til at tilrettelægge og afvikle to virtuelle borgermøder, hvor vi bl.a. har fungeret som vært for de flere hundrede deltagere, der fulgte med på afstand.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville