Marienlyst bliver en ny, grøn bydel i Aarhus

Tilflytning og efterspørgsel efter attraktivt beliggende og betalbare boliger stiller sammen med ambitiøse målsætninger ift. grøn omstilling store krav til udviklingen af Aarhus.

Målet med Marienlyst er, at byudviklingen skal tage afsæt i stedet – i naturen, i landskabet, i de lokale fortællinger, i forbindelserne til resten af Aarhus – og ikke mindst i fællesskaberne mellem de kommende beboere, som med tiden skal gøre Marienlyst til deres.

Sammen med byudviklings-investorgruppen Stadt A/S har Grandville stået i spidsen for udarbejdelsen af en udviklingsplan for en ny bydel i Aarhus.

CZOO Udviklingsplanen rummer med afsæt i visionen om byen på landskabets præmisser en ambitiøs fysisk plan, som understøttes af en række strategier, som hver for sig og sammen adresserer såvel de store, samfundsmæssige bæredygtighedsdagsordener som udviklingen af meningsfulde lokale fællesskaber.

Grandville har bistået Stadt A/S med udarbejdelsen af først en vision for området, dernæst udarbejdelsen af en samlet, fysisk-strategisk udviklingsplan, som skal danne grundlag for realiseringen af det 200 ha store byområde. Grandville har stået i spidsen for et stort udviklerteam, som ud over Stadts rådgivere også har omfattet andre grundejere og deres rådgivere. Vi har desuden varetaget samarbejdet med Aarhus Kommune gennem hele udviklingsprocessen.

Grundejerne bestemmer i Juelsminde

Det er grundejerne, der bestemmer, for det er den enkelte grundejer, som har ansvaret for at beskytte sin grund imod oversvømmelser eller erosion fra havet. Strategiplanen i Juelsminde har derfor til formål at danne afsæt for løsninger, der udvikles til gavn for grundejerne. Både når det gælder udvikling af byens attraktivitet, og når det gælder minimering af risiko for oversvømmelser som følge af stigende havvand.

Juelsmindes strategiplan skal sætte retning og rammer for rådgivere og byudviklere fremtidens løsninger skal designes. Løsninger, skal bidrag til at løfte ambitionerne, som skal have et helhedsorienteret og langsigtet blik, og som sikrer, at Juelsmindes byudvikling tænkes sammen med højvandsbeskyttelse.

Juelsminde er ét af otte pilotprojekter i den første runde af ’Byerne og det stigende havvand’ hvor Realdania og Miljøministeriet v/Kystdirektoratet i et partnerskab har arbejdet sammen med pilotkommuner om at udvikle viden. Viden om hvordan kystbyernes videre udvikling kan ske i et helhedsperspektiv, og hvor risiko for stigende havvand håndteres som et led heri.

Repræsentanter for et kommende digelag, lokale grundejere og Hedensted Kommune har sammen med repræsentanter fra Realdania og Kystdirektoratet udgjort styregruppen bag strategiplanen.
Grandville har været pennefører på strategiplanen og har undervejs bistået projektets styregruppe ved planlægning af borgerinddragelse, overvejelser om strategisk kommunikation og workshops igennem hele processen. Strategien er blevet til gennem en periode med nedlukning grundet Covid-19, og borgerinddragelse med både digitale platforme og fysisk synlige tiltag har derfor været balanceret i processen, så flest mulige grundejere kunne følge med og bidrage.

Grandville har i partnerskab med A1 Consult og Cushman Wakefield|RED rådgivet styregruppen under drøftelser og overvejelser om byudvikling, kystteknik og økonomi. Grandville har i øvrigt bidraget med bred erfaring fra øvrige rådgiverroller på pilotprojekter i ’Byerne og det stigende havvand’ i Dragør og Middelfart.

Børne- og ungeuniverset sætter Stigsborg på landkortet

Børne- og Ungeuniverset bliver ét af de første store, kommunale byggeprojekter i den nye bydel ved Stigsborg Havnefront i Nørresundby. Byggeriet vil stå klar i 2024 og kommer til at omfatte en skole med plads til ca. 1.000 elever samt en integreret institution med plads til 160 børn. Derudover vil Børne- og Ungeuniverset også rumme fritids-, ungdoms- og idrætstilbud og fungere som et bydelshus samt en dynamo i udviklingen af Stigsborg Havnefront som ny, attraktiv og ikke mindst bæredygtig bydel.

Grandville er med på teamet, som varetager bygherrerådgivningen fra start til slut: Fra idéudvikling, brugerinddragelse, planlægning og programmering over udarbejdelse af udbudsmateriale til gennemførelse af et totalentrepriseudbud med indbygget projektkonkurrence samt frem mod 2024 rådgivning ifm. realisering og lokalplanlægning.

Grandville har i projektets indledende faser fungeret som medforfatter på et visionsdokument samt det ’værdibaserede byggeprogram’, som gennem udbud og realisering bl.a. skal sikre projektets sammenhæng med og bidrag til de overordnede visioner for udviklingen af bydelen. Som en del af arbejdet er der gennemført en ambitiøs involvering af kommende brugere og professionelle aktører, herunder bl.a. et kick off-seminar og en studietur. Grandville har desuden udarbejdet de indledende volumenstudier, som ligger til grund for byggeprogrammet. Efter gennemførelsen af totalrådgiverudbuddet skal Grandville udarbejde lokalplanen for Børne- og ungeuniverset.

Grandville har tidlligere deltaget i parallelkonkurrencen om Stigsborg Havnefront og har sidenhen arbejdet tæt sammen med Byudviklingsselskabet for Stigsborg i forbindelse med udarbejdelsen af en bylivsstrategi for kvarteret. På den måde har Grandville et indgående kendskab til den forudgående udviklingsproces og de overordnede strategier for bydelen.

Åkvarteret er Koldings nye midtbykvarter

Riberdyb og Holmsminde er som er et stort og centralt beliggende, kommunalt ejet areal midt i Kolding. Området, som i mange år stort set kun har været benyttet til parkering, har i en årrække afventet realiseringen af et kuldsejlet projekt. Kolding Kommune besluttede derfor i 2018 at købe det tilbage og igangsætte en proces med et fornyet udbud og salg af området.

Som afsæt for udbuddet og som en del af programmeringen af projektet ønskede Kolding Kommune at gennemføre en grundig markedsdialog, en inddragelse af bymidteaktører og en solid politisk drøftelse som grundlag for en beslutning om, hvordan området skulle udbydes og udvikles.

Grandville har bistået Kolding Kommune i dialogen med bymidteaktører, politikere og potentielle investorer, bl.a. i form af facilitering af en studietur/temadag for byrådet. Derudover har vi leveret sparring med og rådgivning af Kolding Kommune ifm. valg af udbudsmodel samt udarbejdelse af en økonomimodel for bydelen. Vi har faciliteret byrådets behandling af sagen i flere omgange, og vi har bistået med rådgivning ifm. selve udbuddet, herunder tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen samt evalueringen af tilbuddene.

Grandville bistår efterfølgende køberen (AP Pension) som bygherrerådgiver/procesleder ifm. udarbejdelsen af en udviklingsplan for området med ansvar for ledelse og koordinering af et større, tværfagligt rådgiverteam.

Jernbanebyen – det bedste ved København i én ny bydel

Jernbanebyen er én af de sidste, store brikker i byudviklingen i den sydlige del af København. Et 56 hektar stort byudviklingsområde skal udvikles til en ny bydel, som kommer til at rumme alt det bedste ved København: Pladser og grønne områder, hvor Københavnerne kan mødes, gader hvor man kan cykle i flok, små og store erhverv side om side, en verden af gammelt og nyt, der vokser sammen. Kontraster, kultur og kreativitet.

Jernbanebyen skal rumme kvarterer med hver sin karakter. Kulturmiljøer og bilfri gader, som fletter sig sammen med en unik blanding af bevarede bygninger og moderne, bæredygtig arkitektur. Fællesskaber om livet i byen, i gaden og i gården.

DSB og Freja har som grundejere ønsket at sætte ambitionsniveauet højt og nedsatte derfor tidligt en stærk visionsfølgegruppe med eksperter inden for byudvikling samt store investorer, samtidig med at der blev inviteret til dialogmøder med lokaludvalg og foreninger.
Visionerne er omsat til et ambitiøst konkurrenceprogram i samarbejde med DSB, Freja, Københavns Kommune, HOFOR og Metroselskabet.
Grandville har faciliteret dialog med visionsfølgegruppe, lokaludvalg og interessenter, udarbejdet af program for parallelopdraget, faciliterer parallelopdrag samt interne afklaringsprocesser hos grundejerne i forbindelse med styregruppemøder, bidrag til kommunikationsplan mv.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville