Ny retning for turismen i Odsherred

Odsherred Kommune er, med over 24.000 sommerhuse, Danmarks absolut største sommerhuskommune, og turismen har allerede i dag stor betydning for området. Med udpegningen som turismemæssigt kraftcenter i ’Udviklingsplan for Sjælland og øerne’, har Odsherred Kommune ønsket at intensivere arbejdet med at styrke Odsherred som samlet destination.

Grandville har, i samarbejde med Johanne Bugge og CUSHMAN & WAKEFIELD | RED, været rådgivere for Odsherred Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania på processen og projektet, der er resulteret i en strategisk-fysisk udviklingsplan for Odsherred, med særligt fokus på Nykøbing Sj og Havnebyen.

Målsætningen er at skabe flere jobs, øge omsætningen og forlænge sæsonen, med et særligt fokus på at skabe et større og mere differentieret udbud af bynære oplevelser og overnatningskapacitet af høj kvalitet. Formålet med processen og projektet har dels været at sætte en ny, klar retning for turismen i Odsherred, og dels været at skære ind til benet gennem tilvalg og fravalg, og dermed prioritere og fokusere udviklingen.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan peger på to konkrete, handlingsorienterede indsatser, der udfolder dels hvordan Nykøbing Sj. Og Havnebyen kan styrkes som bydestinationer og dels hvordan stærke oplevelsesmæssige fyrtårne kan udvikles og realiseres. Et særligt opmærksomhedspunkt igennem processen har været, hvordan Odsherred Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for at tiltrække private investeringer.

Processen har været altafgørende for projektets succes. Gennem en omfattende involveringsproces, er der sikret en solid forankring af udviklingsplanen hos politikere, aktører og embedsmænd, som skal sikre at potentialerne forløses og projekterne realiseres – og den ønskede forandring er sat i gang.

Fra vision til udviklingsplan i Kongens Lyngby Centrum

Byer og bymidter i Danmark – ja sågar over hele verden – er under stor forandring. Måden vi bor, arbejder, lever og konsumerer, ændrer sig, og det har stor betydning for måden vi bruger byen og byens rum. Kongens Lyngby har gennem årtier været kendt som en af de stærkeste handelsbyer udenfor hovedstaden. Handelslivet fylder stadig centrum med liv og aktivitet, men de store forandringer, der i disse år sker indenfor udvalgsvare- og dagligvarehandel, sætter også sit aftryk på byen. Samtidig kommer Letbanen i 2025. Det vil have stor betydning for både kommunen, byen og centrum – og vil sætte store fysiske aftryk i byens rum.

Med de store forandringer Kongens Lyngby står overfor, ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune det stærkest mulige grundlag for at være på forkant med udviklingen. Den strategiske byudviklingsproces i Kongens Lyngby Centrum strækker sig over det kommende årti. Derfor har Lyngby-Taarbæk Kommune igangsat en proces, der i 2022 skal resultere i en samlet strategisk og fysisk udviklingsplan.

Fra efteråret 2021 til foråret 2022 har der været gennemført et parallelopdrag med tre tværfaglige teams, med det formål at få tre visionære og innovative bud på den overordnede udvikling af Kongens Lyngby Centrum fra tværfagligt sammensatte rådgiverteams med kompetencer indenfor bl.a. byudvikling, byrum- og landskabsarkitektur, arkitektur, fremtidens handels- og byliv etc. På baggrund af vinderforslaget, skal der udarbejdes en endelig udviklingsplan, der sætter en ambitiøs og realistisk ramme for byens udvikling og sammentænker fysiske, sociale, kulturelle og økonomiske indsatser i Kongens Lyngby Centrum.

Visionsprocessen involverer et bredt netværk af private grundejere, interessenter og borgere, der skal sikre deltagelse, forståelse og ejerskab til de kommende årtiers store forandringer i bydelen.

Grandville har bistået Lyngby Taarbæk Kommune med visionsproces, udarbejdelse af konkurrenceprogram, planlægning og gennemførsel af parallelopdrag samt inputs vedr. udbud samt involvering af politikere, grundejere, interessenter og borgere.

Karen Blixen Kvarteret – Gellerups nye bykvarter

Aarhus Kommune har igennem en lang årrække arbejdet med omdannelsen af Gellerup fra et udsat og isoleret boligområde til at blive en attraktiv, blandet og bæredygtig bydel, der hænger sammen med den omkringliggende by, som er en del af hele byens hverdagsliv.

Vi har været med hele vejen. Fra de allerførste planer, der har udgjort grundlaget for den omfattende transformation, som Gellerup har gennemgået over de seneste år. Planerne har omfattet anlæg af et nyt vejsystem, der har åbnet bydelen op og skabt nye muligheder for byudvikling, etablering af en ny bypark, der binder Skjoldhøjkilen og Brabrand Ådal sammen samt opførelse af en lang række nye byfunktioner, som fx Aarhus Kommunes Blixen.

Senest har Grandville hjulpet Aarhus Kommune med den næste generation af udviklingsplanen, som har udgjort en central del af grundlaget for byrådets beslutning om etablering af Karen Blixenkvarteret. Kvartersplanen for Karen Blixenkvarteret danner nu rammen omkring de kommende års udvikling, hvor de mange eksisterende og nye lejligheder skal suppleres med nye boligtyper i form af særligt rækkehuse og fællesskabsboliger. Området består af 14 naboskaber, som er orienteret omkring gårdfællesskaber, der skaber rammen om et trygt og levende hverdagsliv. Naboskaberne bindes sammen af gader og stræder, hvor man færdes på de gåendes præmisser. Man kan samles på kvarterets to kvarterspladser og de lommeparker, der danner overgang til og sammenhæng med de eksisterende almene boliger.

Grandville har været Aarhus Kommunes hovedrådgiver med tegnestuen Vandkunsten som underrådgiver, og er efterfølgende gennemgående byplanrådgiver i forbindelse med planens realisering. I løbet af processen har vi gennemført en række workshops med forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening, CFIA og A. Enggaard, som har forankret de mange forskellige interesser i én plan.

På vej mod Fremtidens Brøndby Strand

Den strategiske byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand strækker sig over de næste tyve år, og er det største og mest omfattende byudviklingsprojekt i kommunen, siden 1960’erne og 70’erne. Ønsket er at styrke rammerne for det gode forstadsliv for nuværende og fremtidige borgere i bydelen!

Brøndby Strand består af en række forskellige boligkvarterer med fælles indkøbscenter, S-togstation, kulturhus, park, skoler og offentlige institutioner. Bydelen omfatter Brøndby Strand Parkerne,
der er et af Danmarks største almene boligområder. Brøndby Strand er udbygget med boligområder fra sidst i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne og rummer en række udfordringer af fysisk, funktionel og social karakter, der ofte er knyttet til velfærdsforstæder opført efter 2. verdenskrig.

Målsætningen med den forestående proces er at få udarbejdet en udviklingsplan, der sætter en ambitiøs og realistisk ramme for bydelens udvikling og sammentænker fysiske, sociale, kulturelle og økonomiske indsatser i Brøndby Strand.

Derudover skal planen skabe grundlag for at tiltrække eksterne investorer, der sammen med kommunen udvikler nye bolig- og byudviklingsprojekter. Ønsket er at udvikle bydelen med en øget blanding og variation af ejer- og boligformer, nye offentlige funktioner, en levende og fremtidssikret bymidte m.v. – der medvirker til en levende, forskelligartet og sammenhængende bydel.

Processen involverer et bredt netværk af aktører, interessenter og borgere, der skal sikre deltagelse, forståelse og ejerskab til de kommende årtier store forandringer i bydelen.

Grandville bistår kommunen med udarbejdelse af konkurrenceprogram, planlægning og gennemførsel af parallelopdrag samt inputs vedr. udbud samt borger- og interessentinddragelse.

Ny skole og fritidscenter i Gellerup

Skolen og fritidscenteret skal som en ny bydelsdynamo skabe de fysiske rammer for en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed – og samtidigt bidrage til rammerne og bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken. Projektet rummer en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter og i begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv.

Som del af det samlede team bidrager Granville med omfattende viden om området, og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011. Det handler blandt andet om at stille skarpt på, hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup. Grandville varetager blandt andet volumenstudier, lokalplan arbejde, bidrag til involvering af lokalmiljøet og workshops med det pæd. personale samt kommunikationsindsatser.

Grandville har tidligere udarbejdet den næste generation af udviklingsplanen for området. Her har Grandville faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere. Grandville har desuden tidligere gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen. Projektet med Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup er dermed en forlængelse af det arbejde, som Grandville har udført for Aarhus Kommune i flere år.

Gellerup og Toveshøj udviklingsplan 2,0

Centralt i udviklingsarbejdet er målet om at omdanne Gellerup og Toveshøj fra at være et lukket boligområde til en åben, attraktiv og blandet del af Brabrand og Aarhus. En bydel, der er med til at skabe de bedste forudsætninger for at børn kan trives og vokse op under mottoet ”En god by for børn er en god by for alle”.

En god by for børn er en blandet by med naturlige mødesteder, og som samtidigt tilbyder børn og unge et spejl af samfundet og positive rollemodeller. For at skabe en blandet bydel, skal bydelens flyttemønstre ændres, så flere af de ressourcestærke borgere, der bor i bydelen i dag, bliver boende, og flere ressourcestærke borgere flytter til. Den politiske aftale om nyt skoletilbud i Gellerup er ét afgørende skridt i den retning.

Grandville har udarbejdet forarbejdet og rådgivet Aarhus Kommune i forhandlingerne med boligorganisationen for at nå frem til en samlet plan, der har kunnet vedtages i såvel beboerdemokrati som byråd. Grandville har faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere.

Grandville har desuden for Aarhus Kommune gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen.

Grandville bidrager således med omfattende viden om området og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011 og hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup.

Fremtidens Vollsmose

Odense Kommune har sammen med de to almene boligselskaber FAB og CIVICA, gennem mange år, lagt skinnerne til en omfattende transformation af Vollsmose fra et udsat og udskældt boligområde til at blive en attraktiv, blandet og tryg bydel. En bydel der med fællesskaber i centrum bryder med de strukturer der gennem årtier har defineret bydelen.

Næste led i strategien er dannelsen af at arealudviklingsselskab bestående af Odense Kommune, de to almene boligselskaber og en kommerciel part, der skal stå for udarbejdelsen af den bydelsplan der skal danne rammen omkring realiseringen af visionen for bydelen.

Vejen til at finde den kommercielle part går via den særlige udbudsform ’konkurrencepræget dialog’, hvor Grandville har bistået den juridiske rådgiver, Kromann Reumert og den kommercielle rådgiver, PwC med udarbejdelse af det program der fungerer som fundament for den byplanmæssige del af opgaven, og som indgår som en vigtig del af det samlede udbudsgrundlag samt dialogen med de prækvalificerede tilbudsgivere. Programmet danner samtidig rammen omkring den endelige bydels- og realiseringsplan.

Der har været mange ønsker til den forestående proces og der er mange dagsordener i spil. For at skærpe programmet og den opgave der skal besvares gennem dialogen, er der gennemført en ambitiøs innovationsproces, hvor centrale eksperter som bl.a. Kurt Liljegren fra Boligøkonomisk Videnscenter, boligforsker fra SBI Mette Mecklenborg kommunikationsekspert Nikolaj Stagis og mange flere, har været involveret i dialogen med arealselskabets parter.

Grandville har bistået Odense Kommune og de øvrige parter som gennemgående byplanrådgiver, og indgår derudover som fagdommer i forbindelse med den endelige bedømmelse af de kommercielle parters oplæg til bydelsplan som indgår som det centrale dokument i deres tilbud.

Det bedste af Nivå tættere på

Nivå Bymidte skal udvikles til en moderne bymidte, der er tæt og blandet. Byliv og fællesskaber udfolder sig på nye måder, som ikke kun skabes af detailhandlen, men i lige så høj grad af andre funktioner som en ny skole, bibliotek, foreningsliv og ikke mindst gennem opførelse af boliger.

Gennem en strategisk-fysisk udviklingsplan sættes retningen for udviklingen af Fremtidens Nivå Bymidte, hvor alt det bedste i Nivå bringes tættere på gennem fysiske og visuelle forbindelser. De skønne naturområder, som fysisk ligger ret op ad bymidten men mentalt langt væk. Kulturarven som præger store dele af byen – særligt i form det gamle teglværk og lergravssøerne.

Grandville har bl.a. stået for at lede inddragelsesprocessen. En kompleks proces med en lang række aktører, hvor bl.a. ejeren af store dele af bymidten, detailhandlen, foreningslivet, byens skoler og biblioteket har spillet en stor rolle. Grandville har desuden tilrettelagt og faciliteret planværksteder hvor byens borgere og brugere aktivt har deltaget i udviklingen. Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med ADEPT og øvrige rådgivere. Endvidere har Grandville i samarbejde med Cushman & Wakefield RED udarbejdet en økonomisk screening af projektet i form af vurdering af markedsforhold, byggeretter samt byggemodnings- og anlægsomkostninger.

Rolighedvej Bycampus – fra lukket forskningsmiljø til åben bydel

Området mellem Rolighedsvej, Bülowsvej og Ågade på Frederiksberg skal udvikles til et bycampus, der skal være en del af Frederiksberg Campus og hjælpe til at understøtte Frederiksberg som vidensby. Bebyggelsesplanen er disponeret efter at få en klar campusstruktur – et enkelt og overordnet greb, som balancerer robusthed og fleksibilitet i forhold til den kommende proces og arkitektoniske bearbejdning af bygningerne.

Rolighedsvej Bycampus skal være et åbent område, der inviterer byen og lokalområdet indenfor. Samtidig skal det være et godt sted at bo, studere, dyrke idræt og arbejde. Området vil indeholde boliger, skole, idrætsfaciliteter og mindre butikker. Forbindelser gennem området udbygges, så de sammen med Den Grønne Sti gør området til en del af byen. Videreudviklingen af området sker med en balance mellem en bevaring af områdets værdier og grønne træk og en fornyelse i form af nybyggeri. Der er stor vægt på kvalitet i arkitektur, byrum og flerbrugerfunktioner, så der opstår synergi mellem de forskellige funktioner.

I lokalplanen har vi omsat idéerne og visionerne fra konkurrencen til en byggeretsgivende lokalplan, der sikrer realiseringen af et nyt spændende bycampus på Frederiksberg, og også sikrer oplevelsen af en grøn, tæt og varieret campusbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet.

Grandville deltog i samarbejde med EFFEKT i parallelopdraget, og efterfølgende i den videre bearbejdning af projektet med udarbejdelse af materiale til startredegørelse, lokalplan og øvrige planarbejder, som er forudsætninger for, at områdets kan realiseres, som ønsket.

Grandville sikrede i konkurrencen de bystrategiske sammenhænge og sammenhæng mellem området og den eksisterende bystruktur. I udarbejdelsen af planarbejderne, har Grandville varetaget rollen som projektleder, som koordinerer arbejdet imellem Frederiksberg Kommune, Freja Ejendomme, NREP og de øvrige samarbejdspartnere. Desuden har en væsentlig del af opgaven været den overordnede procesledelse og at sikre fremdrift.

Samarbejde former fremtidens Hobro

Udviklingsplanen for Hobro Midtby samt for Hobro som helhed bygger oven på strategiplanen ’Med Byerne Forrest’, som formulerer ambitionen om, at Hobro skal udvikles som Mariagerfjord Kommunes ’lille storby’. Udviklingsplanen skaber et grundlag for de konkrete beslutninger og prioriteringer, der skal realisere Mariagerfjord Kommunes målsætning om Hobro som kommunens lille storby med en levende bymidte.

Udviklingsplanen har fokus på at skabe byliv gennem en fortætning, fornyelse og funktioner – for at sikre en by, der opfører sig som en lille storby, og som appellerer til en endnu bredere målgruppe.

Byrådet har nedsat et såkaldt §17.4-udvalg til udarbejdelsen af udviklingsplanen. Udvalget udgøres dels af repræsentanter for byråd og forvaltning, dels udvalgte fagfolk og repræsentanter for byens og midtbyens aktører.

Grandville har gennem hele processen faciliteret §17.4-udvalgets arbejde og har gennem oplæg og workshops bidraget til at klæde udvalgsmedlemmerne på til at foretage kvalificerede diskussioner og nå anbefalinger, der kan integreres i udviklingsplanen for Hobro Midtby. Grandville har desuden omsat resultaterne af §17.4-udvalgets arbejde til udviklingsplanen.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville