På vej mod Fremtidens Brøndby Strand

Den strategiske byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand strækker sig over de næste tyve år, og er det største og mest omfattende byudviklingsprojekt i kommunen, siden 1960’erne og 70’erne. Ønsket er at styrke rammerne for det gode forstadsliv for nuværende og fremtidige borgere i bydelen!

Brøndby Strand består af en række forskellige boligkvarterer med fælles indkøbscenter, S-togstation, kulturhus, park, skoler og offentlige institutioner. Bydelen omfatter Brøndby Strand Parkerne,
der er et af Danmarks største almene boligområder. Brøndby Strand er udbygget med boligområder fra sidst i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne og rummer en række udfordringer af fysisk, funktionel og social karakter, der ofte er knyttet til velfærdsforstæder opført efter 2. verdenskrig.

Målsætningen med den forestående proces er at få udarbejdet en udviklingsplan, der sætter en ambitiøs og realistisk ramme for bydelens udvikling og sammentænker fysiske, sociale, kulturelle og økonomiske indsatser i Brøndby Strand.

Derudover skal planen skabe grundlag for at tiltrække eksterne investorer, der sammen med kommunen udvikler nye bolig- og byudviklingsprojekter. Ønsket er at udvikle bydelen med en øget blanding og variation af ejer- og boligformer, nye offentlige funktioner, en levende og fremtidssikret bymidte m.v. – der medvirker til en levende, forskelligartet og sammenhængende bydel.

Processen involverer et bredt netværk af aktører, interessenter og borgere, der skal sikre deltagelse, forståelse og ejerskab til de kommende årtier store forandringer i bydelen.

Grandville bistår kommunen med udarbejdelse af konkurrenceprogram, planlægning og gennemførsel af parallelopdrag samt inputs vedr. udbud samt borger- og interessentinddragelse.

Ny skole og fritidscenter i Gellerup

Skolen og fritidscenteret skal som en ny bydelsdynamo skabe de fysiske rammer for en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed – og samtidigt bidrage til rammerne og bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken. Projektet rummer en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter og i begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv.

Som del af det samlede team bidrager Granville med omfattende viden om området, og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011. Det handler blandt andet om at stille skarpt på, hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup. Grandville varetager blandt andet volumenstudier, lokalplan arbejde, bidrag til involvering af lokalmiljøet og workshops med det pæd. personale samt kommunikationsindsatser.

Grandville har tidligere udarbejdet den næste generation af udviklingsplanen for området. Her har Grandville faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere. Grandville har desuden tidligere gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen. Projektet med Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup er dermed en forlængelse af det arbejde, som Grandville har udført for Aarhus Kommune i flere år.

Gellerup og Toveshøj udviklingsplan 2,0

Centralt i udviklingsarbejdet er målet om at omdanne Gellerup og Toveshøj fra at være et lukket boligområde til en åben, attraktiv og blandet del af Brabrand og Aarhus. En bydel, der er med til at skabe de bedste forudsætninger for at børn kan trives og vokse op under mottoet ”En god by for børn er en god by for alle”.

En god by for børn er en blandet by med naturlige mødesteder, og som samtidigt tilbyder børn og unge et spejl af samfundet og positive rollemodeller. For at skabe en blandet bydel, skal bydelens flyttemønstre ændres, så flere af de ressourcestærke borgere, der bor i bydelen i dag, bliver boende, og flere ressourcestærke borgere flytter til. Den politiske aftale om nyt skoletilbud i Gellerup er ét afgørende skridt i den retning.

Grandville har udarbejdet forarbejdet og rådgivet Aarhus Kommune i forhandlingerne med boligorganisationen for at nå frem til en samlet plan, der har kunnet vedtages i såvel beboerdemokrati som byråd. Grandville har faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere.

Grandville har desuden for Aarhus Kommune gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen.

Grandville bidrager således med omfattende viden om området og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011 og hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup.

Fremtidens Vollsmose

Odense Kommune har sammen med de to almene boligselskaber FAB og CIVICA, gennem mange år, lagt skinnerne til en omfattende transformation af Vollsmose fra et udsat og udskældt boligområde til at blive en attraktiv, blandet og tryg bydel. En bydel der med fællesskaber i centrum bryder med de strukturer der gennem årtier har defineret bydelen.

Næste led i strategien er dannelsen af at arealudviklingsselskab bestående af Odense Kommune, de to almene boligselskaber og en kommerciel part, der skal stå for udarbejdelsen af den bydelsplan der skal danne rammen omkring realiseringen af visionen for bydelen.

Vejen til at finde den kommercielle part går via den særlige udbudsform ’konkurrencepræget dialog’, hvor Grandville har bistået den juridiske rådgiver, Kromann Reumert og den kommercielle rådgiver, PwC med udarbejdelse af det program der fungerer som fundament for den byplanmæssige del af opgaven, og som indgår som en vigtig del af det samlede udbudsgrundlag samt dialogen med de prækvalificerede tilbudsgivere. Programmet danner samtidig rammen omkring den endelige bydels- og realiseringsplan.

Der har været mange ønsker til den forestående proces og der er mange dagsordener i spil. For at skærpe programmet og den opgave der skal besvares gennem dialogen, er der gennemført en ambitiøs innovationsproces, hvor centrale eksperter som bl.a. Kurt Liljegren fra Boligøkonomisk Videnscenter, boligforsker fra SBI Mette Mecklenborg kommunikationsekspert Nikolaj Stagis og mange flere, har været involveret i dialogen med arealselskabets parter.

Grandville har bistået Odense Kommune og de øvrige parter som gennemgående byplanrådgiver, og indgår derudover som fagdommer i forbindelse med den endelige bedømmelse af de kommercielle parters oplæg til bydelsplan som indgår som det centrale dokument i deres tilbud.

Det bedste af Nivå tættere på

Nivå Bymidte skal udvikles til en moderne bymidte, der er tæt og blandet. Byliv og fællesskaber udfolder sig på nye måder, som ikke kun skabes af detailhandlen, men i lige så høj grad af andre funktioner som en ny skole, bibliotek, foreningsliv og ikke mindst gennem opførelse af boliger.

Gennem en strategisk-fysisk udviklingsplan sættes retningen for udviklingen af Fremtidens Nivå Bymidte, hvor alt det bedste i Nivå bringes tættere på gennem fysiske og visuelle forbindelser. De skønne naturområder, som fysisk ligger ret op ad bymidten men mentalt langt væk. Kulturarven som præger store dele af byen – særligt i form det gamle teglværk og lergravssøerne.

Grandville har bl.a. stået for at lede inddragelsesprocessen. En kompleks proces med en lang række aktører, hvor bl.a. ejeren af store dele af bymidten, detailhandlen, foreningslivet, byens skoler og biblioteket har spillet en stor rolle. Grandville har desuden tilrettelagt og faciliteret planværksteder hvor byens borgere og brugere aktivt har deltaget i udviklingen. Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med ADEPT og øvrige rådgivere. Endvidere har Grandville i samarbejde med Cushman & Wakefield RED udarbejdet en økonomisk screening af projektet i form af vurdering af markedsforhold, byggeretter samt byggemodnings- og anlægsomkostninger.

Fra lukket forskningsmiljø til åbent bycampus

Området mellem Rolighedsvej, Bülowsvej og Ågade på Frederiksberg skal udvikles til et bycampus, der skal være en del af Frederiksberg Campus og hjælpe til at understøtte Frederiksberg som vidensby. Bebyggelsesplanen er disponeret efter at få en klar campusstruktur – et enkelt og overordnet greb, som balancerer robusthed og fleksibilitet i forhold til den kommende proces og arkitektoniske bearbejdning af bygningerne.

Rolighedsvej Bycampus skal være et åbent område, der inviterer byen og lokalområdet indenfor. Samtidig skal det være et godt sted at bo, studere, dyrke idræt og arbejde. Området vil indeholde boliger, skole, idrætsfaciliteter og mindre butikker. Forbindelser gennem området udbygges, så de sammen med Den Grønne Sti gør området til en del af byen. Videreudviklingen af området sker med en balance mellem en bevaring af områdets værdier og grønne træk og en fornyelse i form af nybyggeri. Der er stor vægt på kvalitet i arkitektur, byrum og flerbrugerfunktioner, så der opstår synergi mellem de forskellige funktioner.

I lokalplanen har vi omsat idéerne og visionerne fra konkurrencen til en byggeretsgivende lokalplan, der sikrer realiseringen af et nyt spændende bycampus på Frederiksberg, og også sikrer oplevelsen af en grøn, tæt og varieret campusbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet.

Grandville deltog i samarbejde med EFFEKT i parallelopdraget, og efterfølgende i den videre bearbejdning af projektet med udarbejdelse af materiale til startredegørelse, lokalplan og øvrige planarbejder, som er forudsætninger for, at områdets kan realiseres, som ønsket.

Grandville sikrede i konkurrencen de bystrategiske sammenhænge og sammenhæng mellem området og den eksisterende bystruktur. I udarbejdelsen af planarbejderne, har Grandville varetaget rollen som projektleder, som koordinerer arbejdet imellem Frederiksberg Kommune, Freja Ejendomme, NREP og de øvrige samarbejdspartnere. Desuden har en væsentlig del af opgaven været den overordnede procesledelse og at sikre fremdrift.

Samarbejde former fremtidens Hobro

Udviklingsplanen for Hobro Midtby samt for Hobro som helhed bygger oven på strategiplanen ’Med Byerne Forrest’, som formulerer ambitionen om, at Hobro skal udvikles som Mariagerfjord Kommunes ’lille storby’. Udviklingsplanen skaber et grundlag for de konkrete beslutninger og prioriteringer, der skal realisere Mariagerfjord Kommunes målsætning om Hobro som kommunens lille storby med en levende bymidte.

Udviklingsplanen har fokus på at skabe byliv gennem en fortætning, fornyelse og funktioner – for at sikre en by, der opfører sig som en lille storby, og som appellerer til en endnu bredere målgruppe.

Byrådet har nedsat et såkaldt §17.4-udvalg til udarbejdelsen af udviklingsplanen. Udvalget udgøres dels af repræsentanter for byråd og forvaltning, dels udvalgte fagfolk og repræsentanter for byens og midtbyens aktører.

Grandville har gennem hele processen faciliteret §17.4-udvalgets arbejde og har gennem oplæg og workshops bidraget til at klæde udvalgsmedlemmerne på til at foretage kvalificerede diskussioner og nå anbefalinger, der kan integreres i udviklingsplanen for Hobro Midtby. Grandville har desuden omsat resultaterne af §17.4-udvalgets arbejde til udviklingsplanen.

Nye faciliteter i Naturpark Amager

Projektet omfatter realiseringen af projektprogrammet for Naturpark Amager. Projektprogrammet indebærer etablering af en række fysiske anlæg – tre hovedindgange og fire blå støttepunkter – som skal være med til at realisere visionen for naturparken.

Grandville bistår Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By&Havn med udviklingen af Naturpark Amager. Som partnerskabets bygherrerådgiver er Grandville med til løfte ambitionerne om at udvikle en bynær naturpark på Amager i en skala og med en vision, der er helt ulig andre rekreative naturområder i Danmark: Et unikt parklandskab til fordybelse, naturoplevelser og leg – lige midt i storbyen.

Grandville har bl.a. haft ansvaret for tilrettelæggelse og gennemførelse af en projektkonkurrence samt kontrahering med vinderne. Efterfølgende er Grandville fortsat tilknyttet projektet som bygherrerådgiver for Naturstyrelsen ifm. projektering og realisering af projektet.

Herudover har Grandville ansvaret for koordinering af kommunikation og inddragelse i forbindelse med projektet, tilrettelæggelse af den indledende myndighedsproces, udarbejdelse af en økonomi- og risikostyringsmodel for hele projektprogrammet, udarbejdelsen af et program for projektets tværgående aktiviteter samt løbende bistand til partnerskabet i øvrigt.

Opgaven udføres med D|K2 som underrådgiver. D|K2 bistår primært Grandville ifm. udbuds- og kontrakttekniske forhold samt ifm. anlægsøkonomi og realisering.

Ny Blaakilde – en moderne landsby i byen

Sammen med Jan Gehl, den private bygherre, Jørgen Bak Rasmussen, og Mariagerfjord Kommune har Grandville haft fornøjelsen af at udarbejde en helhedsplan for et nyt byområde, benævnt Ny Blaakilde, i Hobro. Efterfølgende har vi – i tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune – udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for området. Grundlaget er dermed lagt til at det tidligere renseanlæg centralt i byen kan omdannes til et attraktivt område med boliger, erhverv og offentlige formål.

Udviklingen af planen har taget sit afsæt i den unikke placering mellem Mariager Fjord og Hobro Østerskov, nærheden til midtbyens kulturelle tilbud samt områdets naturlige kilder. Området skal blive en moderne landsby i byen – tæt på både skoven, fjorden og midtbyen.

Én af hovedvisionerne for området er, at det skal være et godt sted at leve – alle dage, alle sæsoner og i alle livets faser. Ligeledes er én af visionerne for området, at det skal blive til en bydel, der indbyder til en aktiv levevis med en bred vifte af menneskelige kontaktformer. I planen er der derfor lagt særlig vægt på at skabe en bydel, som tilgodeser de menneskelige behov, så som tryghed og et godt nabofællesskab.

Grandville har igennem hele processen varetaget procesledelsen af projektet og koordineret samarbejdet mellem den private bygherre og Mariagerfjord Kommune samt sikret vidensdeling mellem projektets mange aktører.

Marienlyst bliver en ny, grøn bydel i Aarhus

Tilflytning og efterspørgsel efter attraktivt beliggende og betalbare boliger stiller sammen med ambitiøse målsætninger ift. grøn omstilling store krav til udviklingen af Aarhus.

Målet med Marienlyst er, at byudviklingen skal tage afsæt i stedet – i naturen, i landskabet, i de lokale fortællinger, i forbindelserne til resten af Aarhus – og ikke mindst i fællesskaberne mellem de kommende beboere, som med tiden skal gøre Marienlyst til deres.

Sammen med byudviklings-investorgruppen Stadt A/S har Grandville stået i spidsen for udarbejdelsen af en udviklingsplan for en ny bydel i Aarhus.

CZOO Udviklingsplanen rummer med afsæt i visionen om byen på landskabets præmisser en ambitiøs fysisk plan, som understøttes af en række strategier, som hver for sig og sammen adresserer såvel de store, samfundsmæssige bæredygtighedsdagsordener som udviklingen af meningsfulde lokale fællesskaber.

Grandville har bistået Stadt A/S med udarbejdelsen af først en vision for området, dernæst udarbejdelsen af en samlet, fysisk-strategisk udviklingsplan, som skal danne grundlag for realiseringen af det 200 ha store byområde. Grandville har stået i spidsen for et stort udviklerteam, som ud over Stadts rådgivere også har omfattet andre grundejere og deres rådgivere. Vi har desuden varetaget samarbejdet med Aarhus Kommune gennem hele udviklingsprocessen.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 7, 3. tv., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville