Skåde Naturby – Fra tung industri til blandet naturkvarter

Grandville har udarbejdet en ny helhedsplan for omdannelsen af det eksisterende industriområde som grundlag for en realiserbar værdiestimering, der er afstemt med markeds- og målgruppeanalyser. Helhedsplanen danner således grundlag for interne beslutninger hos grundejer og dialog med naboer, fællesråd og Aarhus Kommune om ændret plangrundlag.

Helhedsplanen er struktureret omkring en stærk vision om at skabe et nyt, selvstændigt bykvarter i Skåde, som har natur og fællesskaber i centrum. Et kvarter, der giver tilbage til den bydel, det er en del af. Helhedsplanen er struktureret omkring et stærkt hovedgreb, der rækker ud over selve området og skaber nye sammenhænge, der opdeler det store område i mindre og overskuelige naboskaber. I helhedsplanen introduceres der mangfoldige boligformer og ejerskaber i form af almene og private lejligheder, rækkehuse og solitære en-familie huse. En sammensætning, som skaber nye måder at bo på i Skåde og nye bomuligheder i Aarhus. Helhedsplanens oplæg til boligtypologier hænger sammen med en overordnet bosætningsstrategi og introducerer nye lokale flyttekæder og en ny flyttedynamik i bydelen, hvor fx ’empty-nesters’ i de omkringliggende villakvarterer kan blive i bydelen, og nye børnefamilier kan flytte til.

Det nye bykvarter favner naturen som kernen i lokale naboskaber, hvor der skabes nye muligheder for udendørsliv og fritidsaktiviteter, og det hænger sammen med det store landskab, der ligger lige uden for matriklen. I helhedsplanen integreres rekreative grønne forbindelser og sammenhænge, som skaber en flydende overgang mellem det urbane og det landskabelige, hvor der er plads til biodiversitet og fællesskaber.

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Colliers for at sikre en visionær og realiserbar helhedsplan. I samarbejdet har skitser til helhedsplanen gennemgået en løbende iteration mellem plan og markedsbetragtninger, som grundlag for prioriteringer og beslutninger hos grundejer.

Sejs Bakker – fællesskaber i natur og gaderum

Bebyggelsesplan for omdannelse af Sejs Camping til ny boligområde, hvor fællesskab står i centrum – både i de grønne landskabsrum samt i gaderummene. Grandville har udarbejdet bebyggelsesplanen og andet forklarende materiale.

Strategisk boligudvikling i Sønderborg

Udviklingsstrategien tager afsæt i boliger i og omkring Sønderborg by, for sikre en målrettet boligudvikling der fremmer bykvalitet. Strategien tager udgangspunkt i en afvejet prioritering af eksisterende og nye boligområder ift. udbud- og bosætningsmuligheder – en såkaldt rækkefølgeplan er udarbejdet.

Grandville har været Sønderborg Kommunes hovedrådgiver med Cushman & Wakefield RED som underrådgiver, til at kunne skabe en markedsmæssig forankring og realiserbarhed i udviklingen, med viden om investor- og udviklermarkedet. I arbejdet indgik ligeledes formidling til borgere og det politiske niveau.

Naturbydelen Støvring Syd – Naturen og fællesskabet først

I den sydlige del af Støving er der skabt en ny naturbydel med udgangspunkt i det rige og varierede landskab, der omkranser Støvring. Kort sagt er ’Naturbydelen Støvring Syd, en bydel hvor udviklingen sker på landskabets og naturens præmisser og hvor fællesskaber er i centrum.

Naturbydelen består af i alt 7 kvarterer; Smedebakken, Mastrup, Pedersminde, Borup Bakke, Plovhøj, Lushøj og Høje Støvring, hvoraf 5 er nye moderne boligkvarterer, hvor der kun i enkelte kvarterer som Mastrup og Plovhøj forventes offentlige funktioner. Derudover indgår et kvarter, som en forlængelse af det eksisterende kvarter, Høje Støvring, samt ’Smedebakke erhvervspark’ som en forlængelse af det eksisterende erhvervskvarter, der ligger mod motorvejen. Hvert boligkvarter har sine egne klare identiteter og egenarter. Desuden har planen gode stiforbindelser i landskabet, i og mellem bykvarterer og er godt forbundet til Støvring by mod nord.

Det nære landskab og ådalene skal ikke blot invitere beboerne ned i dalen, men de skal også række ud, som grønne kiler der bringer naturkvaliteter langt ind i de nye boligkvarterer og tæt på boligen. Der er skabt gode rammer for fællesskaberne kan opstå på flere niveauer – fra de små fællesskaber omkring den enkelte bolig, over mindre fællesskaber bygget op omkring de enkelte boligklynger, til de store fællesskaber på by niveau. Planen er tænkt med afsæt i en grøn byggemodning, hvor landskabet kommer først og skaber rammerne omkring bydelens fremtidige liv. Desuden muliggør planen fleksibel byggemodning i mindre etaper.

Grandville har bistået Rebild Kommune i udviklingen af den større udviklings- og strukturplan og materialet indgår som grundlag for en ny lokalplan til området i den sydlige del af Støvring.

Nyt boligområde ved Gl. Hobrovej i Mariager

I kanten af Mariager, imellem by- og natur forslås et nyt boligområde på en tidligere åben landbrugsmark, som ønskes udviklet. Området har et stort potentiale i at skabe et nyt sammenhængende boligområde, hvor byen møder naturen – med nærhed til naturskønne omgivelser, som skov og Mariager Fjord.

Der er udarbejdet et nyt boligområde, hvor enestående naturen i kanten af området trækkes ind og skal ikke blot være en visuel oplevelse; den skal integreres til at bidrage til bl.a. biodiversitet og skabe rekreativ værdi for byen og kommende beboere. Boligområdet inkorporerer seks mindre og overskuelige boligklynger, som omkranses af grønne kiler og herved ligger i landskabet. Hver klynge består af en blanding af tæt-lave og åben-lave typologier som; parcel, – kompakt, – gårdhave, – dobbelt, – og rækkehuse som henvender sig til en bred målgruppe og ikke mindst lægger op til varieret arkitektoniske udtryk. De fælles grønne landskabsrum i kilerne består af gode forbindelser internt og eksternt til det omkringliggende landskab. Boligstræder i klyngerne og de grønne landskabsrum har trygge mødesteder og aktiviteter, og skaber sociale rammer for både store og små nabofællesskaber – således kan fællesskaber bl.a. vokse og dyrkes i ét med naturen. Planen tager afsæt i en grøn byggemodning fra start, klynger kan realiseres uafhængigt af hinanden. Herved muliggøres etapevis udvikling.

Bebyggelsesplanen er udarbejdet af Grandville med WSP som underrådgiver ift. vandhåndtering. Planen skaber grundlag for byggeretsgivende lokalplan.

Ny retning for turismen i Odsherred

Odsherred Kommune er, med over 24.000 sommerhuse, Danmarks absolut største sommerhuskommune, og turismen har allerede i dag stor betydning for området. Med udpegningen som turismemæssigt kraftcenter i ’Udviklingsplan for Sjælland og øerne’, har Odsherred Kommune ønsket at intensivere arbejdet med at styrke Odsherred som samlet destination.

Grandville har, i samarbejde med Johanne Bugge og CUSHMAN & WAKEFIELD | RED, været rådgivere for Odsherred Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania på processen og projektet, der er resulteret i en strategisk-fysisk udviklingsplan for Odsherred, med særligt fokus på Nykøbing Sj og Havnebyen.

Målsætningen er at skabe flere jobs, øge omsætningen og forlænge sæsonen, med et særligt fokus på at skabe et større og mere differentieret udbud af bynære oplevelser og overnatningskapacitet af høj kvalitet. Formålet med processen og projektet har dels været at sætte en ny, klar retning for turismen i Odsherred, og dels været at skære ind til benet gennem tilvalg og fravalg, og dermed prioritere og fokusere udviklingen.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan peger på to konkrete, handlingsorienterede indsatser, der udfolder dels hvordan Nykøbing Sj. Og Havnebyen kan styrkes som bydestinationer og dels hvordan stærke oplevelsesmæssige fyrtårne kan udvikles og realiseres. Et særligt opmærksomhedspunkt igennem processen har været, hvordan Odsherred Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for at tiltrække private investeringer.

Processen har været altafgørende for projektets succes. Gennem en omfattende involveringsproces, er der sikret en solid forankring af udviklingsplanen hos politikere, aktører og embedsmænd, som skal sikre at potentialerne forløses og projekterne realiseres – og den ønskede forandring er sat i gang.

Sygehus Nord i Aalborg

Sygehus Nord og Gåsepigen er et helt unikt udviklingsområde midt i Aalborg. Med udflytningen af sygehusfunktionerne til det nye Supersygehus i Aalborg øst i 2023 åbnes en enestående mulighed for at skabe et bæredygtigt og levende bykvarter midt i Aalborg. Et kvarter forankret i et helt særligt sted med en særlig historie og identitet.

Nordud A/S har købt Sygehus Nord-grunden med netop det formål – at skabe et attraktivt og blandet bykvarter, der udnytter den tætte bys kvaliteter for at bo og leve bæredygtigt. Derfor har selskabet igangsat en visionskonkurrence, hvor tre tværfaglige teams skal komme med deres forslag til kvarterets fremtid.

Sammen med byområdet Gåsepigen, i dag en parkeringsplads ejet af Aalborg Kommune, udgør Sygehus Nord så vigtig en del af midtbyen, at der skal laves et samlet og helhedsorienteret grundlag for områdets udvikling, så udviklingen skaber værdi for hele byen. Målet med konkurrencen er derfor at skabe et kvalificeret grundlag for den videre planlægning og udvikling. Herunder at kvalificere diskussionen om bl.a. tæthed, byliv, trafikafvikling, bæredygtighed, bynatur mm. Derudover skal konkurrencen give konkrete forslag til, hvordan flere af de gamle hospitalsbygninger kan omdannes til nye formål.

Forud for selve konkurrencen har vi gennemført en omfattende inddragelse af byens borgere via både et fysisk debatarrangement og en online-platform, hvor det har været muligt at komme med input.
Grandville har hjulpet med at udarbejde konkurrenceprogram og facilitere konkurrenceprocessen samt med afvikling af både den fysiske og digitale inddragelse. Derudover har vi gennemført en DGNB-præscreening af området, bidraget til microklimatiske analyser i samarbejder med Aaen Engeneering, som har dannet grundlag for at udforme konkurrencen, så den giver det bedst mulige grundlag for en senere DGNB-certificering af det nye bykvarter.

EllevildeExpo

Boligselskabet Sct. Jørgen valgte i sommeren 2020 at skrue op for dialogen, og har på bedste vis udfordret plejer i forhold til beboerdemokrati. En varm torsdag i august inviterede de boligområdet til ’Byg-det-op-dag’ på EllevildeExpo i Ellekonebakken Viborg. Det var inspirerende at opleve, hvor meget energi og fællesskabsfølelse, der opstår når direktøren møder op i arbejdstøj sammen med beboere i alle aldre. Sammen skulle de bygge et mødested op, der har styrket både beboerdemokratiet og fællesskabet på tværs af boligområdet.

I stedet for at fortælle om visionerne var Grandvilles tilgang, at vise intentionerne og bygge et midlertidigt byrum op, baseret på helhedsplanens vision om en inviterende bydel med fællesskab på tværs.

EllevildeExpo blev udviklet på baggrund af en serie workshops med en nedsat ambassadørgruppe, der var repræsentativt udpeget i boligområdet. En vigtig pointe var medejerskabet, så der blev der inviteret til ’Byg det op dag’, hvor beboerne mødte talstærkt op og hjalp med at male, bygge og plante træer.

Med et relativt begrænset materialebudget har Boligselskabet med EllevildeExpo skabt et sted i Ellekonebakken, som ikke alene var en imødekommende ramme om dialog om helhedsplanen, men også en gave til områdets beboere. Et relevant mødested, hvor der fortsat er aktivitet og fællesskab. EllevildeExpo har siden opførelsen været ramme for lokale initiativer og inviteret beboere, såvel som resten af Viborg indenfor i Ellekonebakken.

Grandville har gennemført en designproces i samarbejde med beboerne, afviklet ’byg det op dag’, stået for det grafisk udtryk, samt design af byrummet og stået for efterfølgende dialogaktiviteter. Grandville har desuden været rådgiver på koncept og proces.

Expoen er en del af helhedsplanen ’Vi binder byen sammen’.

Kystbyer skal navigere i forandringernes farvand

Havvandet stiger, og kystbyer risikerer at blive oversvømmet. Ejendomme og infrastruktur er truet, og alligevel udvikler vi fortsat byerne i lave områder tæt på vandkanten eller havnekajen.

Kompasset er et værktøj, som skal hjælpe kystbyerne til at skabe nytænkende, innovative og helhedsorienterede løsninger. Publikationen skal inspirere Danmarks kystkommuner, når de arbejder med udvikling af kystbyerne og samtidigt skal håndtere det stigende havvand. Kompasset er et 360 graders-værktøj til navigation i komplekse kystprojekter, og det samler en række vigtige overvejelser i én model.

Baggrunden for projektet er, at Realdania sammen med Miljøministeriet v/Kystdirektoratet har etableret et partnerskab, hvis overordnede formål er at fremme proaktivt arbejde for at minimere risici for oversvømmelse i byer i samspil med udviklingen af bæredygtige byer. Som et led i at søge viden og udvikle praksis i en dansk kontekst har partnerskabet indledt samarbejder med udvalgte kommuner om en række pilotprojekter, og der er etableret et vidensnetværk bestående af forskere.

Grandville har sammen med partnerskabet sat form på overvejelserne, og vi har designet kompasset som en overskuelig ramme for kommunernes overvejelser. Grandville har faciliteret indhentning af viden gennem interviews og dialog med bidragsydere bestående af projektansvarlige i pilotkommuner, forskere og fagpersoner. Grandville har fungeret som skribent på store dele af publikationen og som redaktør på bidrag fra eksterne bidragsydere.

Grandville har undervejs bidraget med egne erfaringer og faglige perspektiver inden for projekt- og forandringsledelse i en kommunal kontekst, udvikling af byer med kysten som præmis og med konkrete erfaringer fra Grandvilles rådgiverroller på tre pilotprojekter i ’Byerne og det stigende havvand’; Juelsminde, Dragør og Middelfart.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville