Strategisk boligudvikling i Sønderborg

Udviklingsstrategien tager afsæt i boliger i og omkring Sønderborg by, for sikre en målrettet boligudvikling der fremmer bykvalitet. Strategien tager udgangspunkt i en afvejet prioritering af eksisterende og nye boligområder ift. udbud- og bosætningsmuligheder – en såkaldt rækkefølgeplan er udarbejdet.

Grandville har været Sønderborg Kommunes hovedrådgiver med Cushman & Wakefield RED som underrådgiver, til at kunne skabe en markedsmæssig forankring og realiserbarhed i udviklingen, med viden om investor- og udviklermarkedet. I arbejdet indgik ligeledes formidling til borgere og det politiske niveau.

Karen Blixen Kvarteret – Gellerups nye bykvarter

Aarhus Kommune har igennem en lang årrække arbejdet med omdannelsen af Gellerup fra et udsat og isoleret boligområde til at blive en attraktiv, blandet og bæredygtig bydel, der hænger sammen med den omkringliggende by, som er en del af hele byens hverdagsliv.

Vi har været med hele vejen. Fra de allerførste planer, der har udgjort grundlaget for den omfattende transformation, som Gellerup har gennemgået over de seneste år. Planerne har omfattet anlæg af et nyt vejsystem, der har åbnet bydelen op og skabt nye muligheder for byudvikling, etablering af en ny bypark, der binder Skjoldhøjkilen og Brabrand Ådal sammen samt opførelse af en lang række nye byfunktioner, som fx Aarhus Kommunes Blixen.

Senest har Grandville hjulpet Aarhus Kommune med den næste generation af udviklingsplanen, som har udgjort en central del af grundlaget for byrådets beslutning om etablering af Karen Blixenkvarteret. Kvartersplanen for Karen Blixenkvarteret danner nu rammen omkring de kommende års udvikling, hvor de mange eksisterende og nye lejligheder skal suppleres med nye boligtyper i form af særligt rækkehuse og fællesskabsboliger. Området består af 14 naboskaber, som er orienteret omkring gårdfællesskaber, der skaber rammen om et trygt og levende hverdagsliv. Naboskaberne bindes sammen af gader og stræder, hvor man færdes på de gåendes præmisser. Man kan samles på kvarterets to kvarterspladser og de lommeparker, der danner overgang til og sammenhæng med de eksisterende almene boliger.

Grandville har været Aarhus Kommunes hovedrådgiver med tegnestuen Vandkunsten som underrådgiver, og er efterfølgende gennemgående byplanrådgiver i forbindelse med planens realisering. I løbet af processen har vi gennemført en række workshops med forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening, CFIA og A. Enggaard, som har forankret de mange forskellige interesser i én plan.

Ny skole og fritidscenter i Gellerup

Skolen og fritidscenteret skal som en ny bydelsdynamo skabe de fysiske rammer for en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed – og samtidigt bidrage til rammerne og bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken. Projektet rummer en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter og i begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv.

Som del af det samlede team bidrager Granville med omfattende viden om området, og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011. Det handler blandt andet om at stille skarpt på, hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup. Grandville varetager blandt andet volumenstudier, lokalplan arbejde, bidrag til involvering af lokalmiljøet og workshops med det pæd. personale samt kommunikationsindsatser.

Grandville har tidligere udarbejdet den næste generation af udviklingsplanen for området. Her har Grandville faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere. Grandville har desuden tidligere gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen. Projektet med Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup er dermed en forlængelse af det arbejde, som Grandville har udført for Aarhus Kommune i flere år.

Naturbydelen Brande Syd ser dagens lys

Naturbydel Brande Syd er en ambitiøs og langsigtet plan, som har til hensigt at adresserer Brandes stigende behov for attraktive boligområder, dernæst vise et aktivt hensyn til naturen og biodiversiteten og sidst, men ikke mindst, at finde en robust løsning på, hvordan de stigende vandmængder håndteres, som på flere måder spiller en udfordrende rolle, ikke kun i Brande Syd, men også i Brande midtby.

Det første skridt i realiseringen af planen er nu igangsat, med udviklingen af boligkvarteret for Etape 1 – Hyvildvej øst. Det nye boligkvarter kommer til at indeholde omtrent 100 nye boliger i et miks af kendte og nye typologier og boligformer. Boligområdet bygges op omkring fællesskaber i flere niveauer, men forankret i naturen med integrationen af lokale regnvandsløsninger, så landskabet styrkes til gavn, ikke kun for bydelen, men for hele Brande by. Dermed tages der afsæt i en grøn byggemodning, hvor naturen kommer først og skaber rammerne omkring bydelens fremtidige liv. Bydelens kvaliteter skabes tidligt, og det monokulturelle landskab erstattes af en mangfoldig natur og øget biodiversitet, der fremmer rekreation, sundhed, leg og læring.

Grandville har i første omgang bistået Ikast-Brande Kommunen med udviklingen af den fysisk-strategiske strukturplan for Naturbydelen Brande Syd og sidenhen udpenslet og skitseret intentioner- og grundprincipper ved Værdi- og kvalitetsprogrammet for Brande Syd, som udover at danne det lokalplansmæssige grundlag for Etape 1 også indeholder de værdier og intentioner som resten af bydelen Brande Syd bygges op omkring.

Vækstplan 2040 sætter høje ambitioner for udviklingen af Billund Lufthavn

Billund Lufthavn har oplevet stærk vækst og skal samtidig forholde sig til en række stærkt dynamiske udviklingsforudsætninger: En planlagt midtjysk motorvej, som vil passere tæt forbi lufthavnen, politiske ønsker om en togforbindelse direkte til lufthavnen og Billund by samt naboskabet til en by i rivende udvikling. Ambitionerne er tårnhøje, potentialerne er oplagte, og Billund Airport har derfor brug for en både visionær og konkret plan, som kan danne afsæt for beslutninger om lufthavnens udvikling og vækst i de kommende mange år.

Covid19 har haft stor indvirkning på lufthavnens aktuelle situation. Det gælder særligt på passagersiden, men i ringere grad på cargo og varetransport. Den aktuelle situation opleves dog ikke som en hindring for et langsigtet perspektiv på vækst og udvikling. Lige som
finanskrisen i 2008 gav et kortvarigt dyk på vækstkurven, så vil også Covid19 gøre det. Billund Lufthavn ønsker at udnytte det vakuum, der er nu, til sammen med ejerkommuner, samarbejdspartnere og
investorer at sikre langsigtet planlægning og konkrete rammer for videre udvikling, så visionerne kan blive til virkelighed. På den måde vil lufthavnen være klar til at eksekvere Vækstplan 2040 effektivt og uden unødig ventetid for investorer, der ønsker at være med på rejsen.

Grandville faciliterer dialogen mellem Billund Airport og de to involverede kommuner, Vejle og Billund Kommune. Vi leverer vækstplanen med en introduktion af lufthavnens vision og ambitioner samt et konkret bud på den fysiske planlægning og anlægsprioritering. Grandville er i øjeblikket i gang med at implementere vækstplanen i den videre lokalplanlægning i samarbejde med lufthavnens direktion og bestyrelse.

Fra erhvervshavn til blandet by i Næstved

En aktiv havn er en væsentlig del af Næstveds identitet. En ny bydel på havnen tæt på Næstved Bymidte vil kunne binde bymidten og områderne langs kanalen bedre sammen. De rekreative potentialer i og omkring havnebassinet kan udvikles til gavn for både borgere og handelslivet. Samtidig vil nye boligtyper i den nye bydel tiltrække tilflyttere og dermed styrke kommunen.

For at skabe grundlaget til en politisk beslutning på et velbelyst grundlag, har vi udarbejdet et mulighedsstudie, der belyser perspektiverne i en mulig omdannelse af de nuværende havnearealer til en helt ny bydel. Med vores faglige vurderinger af havnens potentialer, tager mulighedsstudiet afsæt i havnens kvaliteter og identitetsgivende træk, der kan løfte kvalitetsniveauet, bl.a. nærheden til vandet, havnens kulturhistorie og sammenhængen til midtbyen. Det er vigtige træk, der ikke bare får den nye bydel til at hænge sammen, men til at være en levende og attraktiv bydel integreret i den omkringliggende by for alle byens borgere og besøgende.

Da omdannelsen af havnen vil være langsigtet, består programmet af en strukturplan for hele havneområdet, hvor de overordnede infrastrukturer, anvendelseskategorier med videre er fastlagt, samt en mere detaljeret belysning af området tættest på byen, der forventes omdannet først.

Udover at fungere som politisk beslutningsgrundlag, skal materialet indgå i grundlaget for en efterfølgende dialog med områdets aktører, byens borgere og andre interessenter, samt udarbejdelse af en endelig helhedsplan.

Rolighedvej Bycampus – fra lukket forskningsmiljø til åben bydel

Området mellem Rolighedsvej, Bülowsvej og Ågade på Frederiksberg skal udvikles til et bycampus, der skal være en del af Frederiksberg Campus og hjælpe til at understøtte Frederiksberg som vidensby. Bebyggelsesplanen er disponeret efter at få en klar campusstruktur – et enkelt og overordnet greb, som balancerer robusthed og fleksibilitet i forhold til den kommende proces og arkitektoniske bearbejdning af bygningerne.

Rolighedsvej Bycampus skal være et åbent område, der inviterer byen og lokalområdet indenfor. Samtidig skal det være et godt sted at bo, studere, dyrke idræt og arbejde. Området vil indeholde boliger, skole, idrætsfaciliteter og mindre butikker. Forbindelser gennem området udbygges, så de sammen med Den Grønne Sti gør området til en del af byen. Videreudviklingen af området sker med en balance mellem en bevaring af områdets værdier og grønne træk og en fornyelse i form af nybyggeri. Der er stor vægt på kvalitet i arkitektur, byrum og flerbrugerfunktioner, så der opstår synergi mellem de forskellige funktioner.

I lokalplanen har vi omsat idéerne og visionerne fra konkurrencen til en byggeretsgivende lokalplan, der sikrer realiseringen af et nyt spændende bycampus på Frederiksberg, og også sikrer oplevelsen af en grøn, tæt og varieret campusbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet.

Grandville deltog i samarbejde med EFFEKT i parallelopdraget, og efterfølgende i den videre bearbejdning af projektet med udarbejdelse af materiale til startredegørelse, lokalplan og øvrige planarbejder, som er forudsætninger for, at områdets kan realiseres, som ønsket.

Grandville sikrede i konkurrencen de bystrategiske sammenhænge og sammenhæng mellem området og den eksisterende bystruktur. I udarbejdelsen af planarbejderne, har Grandville varetaget rollen som projektleder, som koordinerer arbejdet imellem Frederiksberg Kommune, Freja Ejendomme, NREP og de øvrige samarbejdspartnere. Desuden har en væsentlig del af opgaven været den overordnede procesledelse og at sikre fremdrift.

Ny Blaakilde – en moderne landsby i byen

Sammen med Jan Gehl, den private bygherre, Jørgen Bak Rasmussen, og Mariagerfjord Kommune har Grandville haft fornøjelsen af at udarbejde en helhedsplan for et nyt byområde, benævnt Ny Blaakilde, i Hobro. Efterfølgende har vi – i tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune – udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for området. Grundlaget er dermed lagt til at det tidligere renseanlæg centralt i byen kan omdannes til et attraktivt område med boliger, erhverv og offentlige formål.

Udviklingen af planen har taget sit afsæt i den unikke placering mellem Mariager Fjord og Hobro Østerskov, nærheden til midtbyens kulturelle tilbud samt områdets naturlige kilder. Området skal blive en moderne landsby i byen – tæt på både skoven, fjorden og midtbyen.

Én af hovedvisionerne for området er, at det skal være et godt sted at leve – alle dage, alle sæsoner og i alle livets faser. Ligeledes er én af visionerne for området, at det skal blive til en bydel, der indbyder til en aktiv levevis med en bred vifte af menneskelige kontaktformer. I planen er der derfor lagt særlig vægt på at skabe en bydel, som tilgodeser de menneskelige behov, så som tryghed og et godt nabofællesskab.

Grandville har igennem hele processen varetaget procesledelsen af projektet og koordineret samarbejdet mellem den private bygherre og Mariagerfjord Kommune samt sikret vidensdeling mellem projektets mange aktører.

Åkvarteret er Koldings nye midtbykvarter

Riberdyb og Holmsminde er som er et stort og centralt beliggende, kommunalt ejet areal midt i Kolding. Området, som i mange år stort set kun har været benyttet til parkering, har i en årrække afventet realiseringen af et kuldsejlet projekt. Kolding Kommune besluttede derfor i 2018 at købe det tilbage og igangsætte en proces med et fornyet udbud og salg af området.

Som afsæt for udbuddet og som en del af programmeringen af projektet ønskede Kolding Kommune at gennemføre en grundig markedsdialog, en inddragelse af bymidteaktører og en solid politisk drøftelse som grundlag for en beslutning om, hvordan området skulle udbydes og udvikles.

Grandville har bistået Kolding Kommune i dialogen med bymidteaktører, politikere og potentielle investorer, bl.a. i form af facilitering af en studietur/temadag for byrådet. Derudover har vi leveret sparring med og rådgivning af Kolding Kommune ifm. valg af udbudsmodel samt udarbejdelse af en økonomimodel for bydelen. Vi har faciliteret byrådets behandling af sagen i flere omgange, og vi har bistået med rådgivning ifm. selve udbuddet, herunder tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen samt evalueringen af tilbuddene.

Grandville bistår efterfølgende køberen (AP Pension) som bygherrerådgiver/procesleder ifm. udarbejdelsen af en udviklingsplan for området med ansvar for ledelse og koordinering af et større, tværfagligt rådgiverteam.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville