Skåde Naturby – Fra tung industri til blandet naturkvarter

Grandville har udarbejdet en ny helhedsplan for omdannelsen af det eksisterende industriområde som grundlag for en realiserbar værdiestimering, der er afstemt med markeds- og målgruppeanalyser. Helhedsplanen danner således grundlag for interne beslutninger hos grundejer og dialog med naboer, fællesråd og Aarhus Kommune om ændret plangrundlag.

Helhedsplanen er struktureret omkring en stærk vision om at skabe et nyt, selvstændigt bykvarter i Skåde, som har natur og fællesskaber i centrum. Et kvarter, der giver tilbage til den bydel, det er en del af. Helhedsplanen er struktureret omkring et stærkt hovedgreb, der rækker ud over selve området og skaber nye sammenhænge, der opdeler det store område i mindre og overskuelige naboskaber. I helhedsplanen introduceres der mangfoldige boligformer og ejerskaber i form af almene og private lejligheder, rækkehuse og solitære en-familie huse. En sammensætning, som skaber nye måder at bo på i Skåde og nye bomuligheder i Aarhus. Helhedsplanens oplæg til boligtypologier hænger sammen med en overordnet bosætningsstrategi og introducerer nye lokale flyttekæder og en ny flyttedynamik i bydelen, hvor fx ’empty-nesters’ i de omkringliggende villakvarterer kan blive i bydelen, og nye børnefamilier kan flytte til.

Det nye bykvarter favner naturen som kernen i lokale naboskaber, hvor der skabes nye muligheder for udendørsliv og fritidsaktiviteter, og det hænger sammen med det store landskab, der ligger lige uden for matriklen. I helhedsplanen integreres rekreative grønne forbindelser og sammenhænge, som skaber en flydende overgang mellem det urbane og det landskabelige, hvor der er plads til biodiversitet og fællesskaber.

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Colliers for at sikre en visionær og realiserbar helhedsplan. I samarbejdet har skitser til helhedsplanen gennemgået en løbende iteration mellem plan og markedsbetragtninger, som grundlag for prioriteringer og beslutninger hos grundejer.

Mosevej-kvarteret mellem by og land

Nær Egå Engsø i det nordlige Risskov, i grænselandet mellem by- og land forslås et nyt boligkvarter på ejendommen som tidligere husede en minkfarm, som nu er afviklet. Store dele af området henligger i dag ubeboet med vild vegetation uden megen naturværdi.

Området har et stort potentiale for at skabe et nyt attraktivt boligområde – hvor byen møder landskabet – med nærhed til naturskønne omgivelser, som skov, eng, Egå Engsø og Ny Egå.
Forslaget til det nye boligområde ved Mosevej-kvarteret tager udgangspunkt i disse kvaliteter ved at skabe et nyt og trygt boligområde med fokus på fællesskaber i både boligstræder og de grønne fællesarealer. En varieret tæt-lav boligmasse udgør kernen i forslaget, som danner rammen for en mangfoldighed i boligtyper og beboere.

Bebyggelsesplanen er udarbejdet af Grandville i samarbejde med 1927 Estate og MT Højgaard og indgår, som en del af et høringssvar til Temaplanen ‘Arealer til alle boligtyper’, hvor kvarterets potentiale for at skabe bedre koblinger mellem by og land adresseres.

Sejs Bakker – fællesskaber i natur og gaderum

Bebyggelsesplan for omdannelse af Sejs Camping til ny boligområde, hvor fællesskab står i centrum – både i de grønne landskabsrum samt i gaderummene. Grandville har udarbejdet bebyggelsesplanen og andet forklarende materiale.

Naturbydelen Støvring Syd – Naturen og fællesskabet først

I den sydlige del af Støving er der skabt en ny naturbydel med udgangspunkt i det rige og varierede landskab, der omkranser Støvring. Kort sagt er ’Naturbydelen Støvring Syd, en bydel hvor udviklingen sker på landskabets og naturens præmisser og hvor fællesskaber er i centrum.

Naturbydelen består af i alt 7 kvarterer; Smedebakken, Mastrup, Pedersminde, Borup Bakke, Plovhøj, Lushøj og Høje Støvring, hvoraf 5 er nye moderne boligkvarterer, hvor der kun i enkelte kvarterer som Mastrup og Plovhøj forventes offentlige funktioner. Derudover indgår et kvarter, som en forlængelse af det eksisterende kvarter, Høje Støvring, samt ’Smedebakke erhvervspark’ som en forlængelse af det eksisterende erhvervskvarter, der ligger mod motorvejen. Hvert boligkvarter har sine egne klare identiteter og egenarter. Desuden har planen gode stiforbindelser i landskabet, i og mellem bykvarterer og er godt forbundet til Støvring by mod nord.

Det nære landskab og ådalene skal ikke blot invitere beboerne ned i dalen, men de skal også række ud, som grønne kiler der bringer naturkvaliteter langt ind i de nye boligkvarterer og tæt på boligen. Der er skabt gode rammer for fællesskaberne kan opstå på flere niveauer – fra de små fællesskaber omkring den enkelte bolig, over mindre fællesskaber bygget op omkring de enkelte boligklynger, til de store fællesskaber på by niveau. Planen er tænkt med afsæt i en grøn byggemodning, hvor landskabet kommer først og skaber rammerne omkring bydelens fremtidige liv. Desuden muliggør planen fleksibel byggemodning i mindre etaper.

Grandville har bistået Rebild Kommune i udviklingen af den større udviklings- og strukturplan og materialet indgår som grundlag for en ny lokalplan til området i den sydlige del af Støvring.

Nyt boligområde ved Gl. Hobrovej i Mariager

I kanten af Mariager, imellem by- og natur forslås et nyt boligområde på en tidligere åben landbrugsmark, som ønskes udviklet. Området har et stort potentiale i at skabe et nyt sammenhængende boligområde, hvor byen møder naturen – med nærhed til naturskønne omgivelser, som skov og Mariager Fjord.

Der er udarbejdet et nyt boligområde, hvor enestående naturen i kanten af området trækkes ind og skal ikke blot være en visuel oplevelse; den skal integreres til at bidrage til bl.a. biodiversitet og skabe rekreativ værdi for byen og kommende beboere. Boligområdet inkorporerer seks mindre og overskuelige boligklynger, som omkranses af grønne kiler og herved ligger i landskabet. Hver klynge består af en blanding af tæt-lave og åben-lave typologier som; parcel, – kompakt, – gårdhave, – dobbelt, – og rækkehuse som henvender sig til en bred målgruppe og ikke mindst lægger op til varieret arkitektoniske udtryk. De fælles grønne landskabsrum i kilerne består af gode forbindelser internt og eksternt til det omkringliggende landskab. Boligstræder i klyngerne og de grønne landskabsrum har trygge mødesteder og aktiviteter, og skaber sociale rammer for både store og små nabofællesskaber – således kan fællesskaber bl.a. vokse og dyrkes i ét med naturen. Planen tager afsæt i en grøn byggemodning fra start, klynger kan realiseres uafhængigt af hinanden. Herved muliggøres etapevis udvikling.

Bebyggelsesplanen er udarbejdet af Grandville med WSP som underrådgiver ift. vandhåndtering. Planen skaber grundlag for byggeretsgivende lokalplan.

Brande Midtby – Gennembruddet

Vi har sammen med Ikast-Brande Kommune og med støtte fra Realdania arbejdet med udvikling af Brande Midtby. Visionen blev at gå fra købstad til mødestad, hvor et gennembrud i bystrukturen, skal skabe en sammenhængende bymidte på tværs af hverdags-, handels- og kulturliv. I forprojektet har vi undersøgt de bystrategiske greb, der gør Brande, som allerede er en velfungerende bosætningsby, i stand til at være på forkant med en udvikling, hvor handelslivet i stadig mindre grad udfylder rollen som generator for byliv og fællesskab.

Midtbyen skal fortsat spille en central rolle i Brandes hverdagsliv. Som et samlingssted, hvor man kan se på mennesker og selv blive set, tale med eller hilse på en byfælle og genkende uden nød-vendigvis at kende hinanden. Brande midtby skal fortsat danne rammerne om det at være borger i den samme by, uafhængig af baggrund, livsfase eller interesse.

Grandville har samlet forundersøgelsen, som et program, der kan fungere som et program for Ikast-Brande Kommunes videre arbejde med området, og som grundlag for at søge ekstern finansiering. Forundersøgelsen er gennemført i tæt samarbejde med lokale grundejere og med samtaler med mere end 30 interessenter med udgangspunkt i deres virkelighed og hverdag.

Ny retning for turismen i Odsherred

Odsherred Kommune er, med over 24.000 sommerhuse, Danmarks absolut største sommerhuskommune, og turismen har allerede i dag stor betydning for området. Med udpegningen som turismemæssigt kraftcenter i ’Udviklingsplan for Sjælland og øerne’, har Odsherred Kommune ønsket at intensivere arbejdet med at styrke Odsherred som samlet destination.

Grandville har, i samarbejde med Johanne Bugge og CUSHMAN & WAKEFIELD | RED, været rådgivere for Odsherred Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania på processen og projektet, der er resulteret i en strategisk-fysisk udviklingsplan for Odsherred, med særligt fokus på Nykøbing Sj og Havnebyen.

Målsætningen er at skabe flere jobs, øge omsætningen og forlænge sæsonen, med et særligt fokus på at skabe et større og mere differentieret udbud af bynære oplevelser og overnatningskapacitet af høj kvalitet. Formålet med processen og projektet har dels været at sætte en ny, klar retning for turismen i Odsherred, og dels været at skære ind til benet gennem tilvalg og fravalg, og dermed prioritere og fokusere udviklingen.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan peger på to konkrete, handlingsorienterede indsatser, der udfolder dels hvordan Nykøbing Sj. Og Havnebyen kan styrkes som bydestinationer og dels hvordan stærke oplevelsesmæssige fyrtårne kan udvikles og realiseres. Et særligt opmærksomhedspunkt igennem processen har været, hvordan Odsherred Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for at tiltrække private investeringer.

Processen har været altafgørende for projektets succes. Gennem en omfattende involveringsproces, er der sikret en solid forankring af udviklingsplanen hos politikere, aktører og embedsmænd, som skal sikre at potentialerne forløses og projekterne realiseres – og den ønskede forandring er sat i gang.

Byudvikling på naturens præmisser i Hadsten

Hadsten vokser og har et særligt behov for et nyt plejecenter i byen, som skal etableres i det nordlige Hadsten. På kanten af byen med udsigt over landskabet er her et stort potentiale til at skabe et nyt byområde i symbiose med sine omgivelser. I planen er plejecentret etableret som en integreret del af et blandet byområde med boliger og andre byfunktioner i tilknytning til de offentlige funktioner.

Bydelen er robust i sin struktur og inddeles i tre delområder med forskellige funktioner. Herunder botilbud med mulighed for udvidelse i den vestlige del af området, offentlig service i midten og boliger mod øst. Opdelingen af området muliggør en trinvis udvikling af funktionerne.

Med forskellige udviklingshorisonter af de bymæssige funktioner får landskabet i området en vigtig rolle som identitetsbærer. I planen lægges der derfor op til, at naturen får plads og lov til at vokse, og at en grøn byggemodning forstærker bydelens naturlige kvaliteter og et godt mikroklima fra begyndelsen. Det er i landskabet at bydelens fremtidige beboere vil mødes på kryds og tværs af funktioner og boformer og herfra der skabes forbindelse til det omkringliggende område.

Boligområdet i bydelen er opdelt i fem tydeligt definerede boligklynger arrangeret omkring et fælles gårdrum. Klyngerne er struktureret ud fra en tanke om, at dagligdagsmøder mellem naboer skaber grundlag for både tryghed, livskvalitet og venskaber. I klyngerne lægges der op til en blanding af boligtypologier; dobbelthuse, rækkehuse og lejligheder. Den blanding vil være med til at tiltrække en bredere målgruppe og beboersammensætning og understøtte den blandede by.

Grandville har bistået Favrskov Kommune i udviklingen af bebyggelsesplanen og materialet indgår som grundlag for en ny lokalplan til området i Hadsten Nord.

Karen Blixen Kvarteret – Gellerups nye bykvarter

Aarhus Kommune har igennem en lang årrække arbejdet med omdannelsen af Gellerup fra et udsat og isoleret boligområde til at blive en attraktiv, blandet og bæredygtig bydel, der hænger sammen med den omkringliggende by, som er en del af hele byens hverdagsliv.

Vi har været med hele vejen. Fra de allerførste planer, der har udgjort grundlaget for den omfattende transformation, som Gellerup har gennemgået over de seneste år. Planerne har omfattet anlæg af et nyt vejsystem, der har åbnet bydelen op og skabt nye muligheder for byudvikling, etablering af en ny bypark, der binder Skjoldhøjkilen og Brabrand Ådal sammen samt opførelse af en lang række nye byfunktioner, som fx Aarhus Kommunes Blixen.

Senest har Grandville hjulpet Aarhus Kommune med den næste generation af udviklingsplanen, som har udgjort en central del af grundlaget for byrådets beslutning om etablering af Karen Blixenkvarteret. Kvartersplanen for Karen Blixenkvarteret danner nu rammen omkring de kommende års udvikling, hvor de mange eksisterende og nye lejligheder skal suppleres med nye boligtyper i form af særligt rækkehuse og fællesskabsboliger. Området består af 14 naboskaber, som er orienteret omkring gårdfællesskaber, der skaber rammen om et trygt og levende hverdagsliv. Naboskaberne bindes sammen af gader og stræder, hvor man færdes på de gåendes præmisser. Man kan samles på kvarterets to kvarterspladser og de lommeparker, der danner overgang til og sammenhæng med de eksisterende almene boliger.

Grandville har været Aarhus Kommunes hovedrådgiver med tegnestuen Vandkunsten som underrådgiver, og er efterfølgende gennemgående byplanrådgiver i forbindelse med planens realisering. I løbet af processen har vi gennemført en række workshops med forskellige forvaltninger i Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening, CFIA og A. Enggaard, som har forankret de mange forskellige interesser i én plan.

Gellerup og Toveshøj udviklingsplan 2,0

Centralt i udviklingsarbejdet er målet om at omdanne Gellerup og Toveshøj fra at være et lukket boligområde til en åben, attraktiv og blandet del af Brabrand og Aarhus. En bydel, der er med til at skabe de bedste forudsætninger for at børn kan trives og vokse op under mottoet ”En god by for børn er en god by for alle”.

En god by for børn er en blandet by med naturlige mødesteder, og som samtidigt tilbyder børn og unge et spejl af samfundet og positive rollemodeller. For at skabe en blandet bydel, skal bydelens flyttemønstre ændres, så flere af de ressourcestærke borgere, der bor i bydelen i dag, bliver boende, og flere ressourcestærke borgere flytter til. Den politiske aftale om nyt skoletilbud i Gellerup er ét afgørende skridt i den retning.

Grandville har udarbejdet forarbejdet og rådgivet Aarhus Kommune i forhandlingerne med boligorganisationen for at nå frem til en samlet plan, der har kunnet vedtages i såvel beboerdemokrati som byråd. Grandville har faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere.

Grandville har desuden for Aarhus Kommune gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen.

Grandville bidrager således med omfattende viden om området og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011 og hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville