På vej mod Fremtidens Brøndby Strand

Den strategiske byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand strækker sig over de næste tyve år, og er det største og mest omfattende byudviklingsprojekt i kommunen, siden 1960’erne og 70’erne. Ønsket er at styrke rammerne for det gode forstadsliv for nuværende og fremtidige borgere i bydelen!

Brøndby Strand består af en række forskellige boligkvarterer med fælles indkøbscenter, S-togstation, kulturhus, park, skoler og offentlige institutioner. Bydelen omfatter Brøndby Strand Parkerne,
der er et af Danmarks største almene boligområder. Brøndby Strand er udbygget med boligområder fra sidst i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne og rummer en række udfordringer af fysisk, funktionel og social karakter, der ofte er knyttet til velfærdsforstæder opført efter 2. verdenskrig.

Målsætningen med den forestående proces er at få udarbejdet en udviklingsplan, der sætter en ambitiøs og realistisk ramme for bydelens udvikling og sammentænker fysiske, sociale, kulturelle og økonomiske indsatser i Brøndby Strand.

Derudover skal planen skabe grundlag for at tiltrække eksterne investorer, der sammen med kommunen udvikler nye bolig- og byudviklingsprojekter. Ønsket er at udvikle bydelen med en øget blanding og variation af ejer- og boligformer, nye offentlige funktioner, en levende og fremtidssikret bymidte m.v. – der medvirker til en levende, forskelligartet og sammenhængende bydel.

Processen involverer et bredt netværk af aktører, interessenter og borgere, der skal sikre deltagelse, forståelse og ejerskab til de kommende årtier store forandringer i bydelen.

Grandville bistår kommunen med udarbejdelse af konkurrenceprogram, planlægning og gennemførsel af parallelopdrag samt inputs vedr. udbud samt borger- og interessentinddragelse.

Ny skole og fritidscenter i Gellerup

Skolen og fritidscenteret skal som en ny bydelsdynamo skabe de fysiske rammer for en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed – og samtidigt bidrage til rammerne og bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken. Projektet rummer en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter og i begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv.

Som del af det samlede team bidrager Granville med omfattende viden om området, og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011. Det handler blandt andet om at stille skarpt på, hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup. Grandville varetager blandt andet volumenstudier, lokalplan arbejde, bidrag til involvering af lokalmiljøet og workshops med det pæd. personale samt kommunikationsindsatser.

Grandville har tidligere udarbejdet den næste generation af udviklingsplanen for området. Her har Grandville faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere. Grandville har desuden tidligere gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen. Projektet med Ny Skole og Fritidscenter i Gellerup er dermed en forlængelse af det arbejde, som Grandville har udført for Aarhus Kommune i flere år.

Gellerup og Toveshøj udviklingsplan 2,0

Centralt i udviklingsarbejdet er målet om at omdanne Gellerup og Toveshøj fra at være et lukket boligområde til en åben, attraktiv og blandet del af Brabrand og Aarhus. En bydel, der er med til at skabe de bedste forudsætninger for at børn kan trives og vokse op under mottoet ”En god by for børn er en god by for alle”.

En god by for børn er en blandet by med naturlige mødesteder, og som samtidigt tilbyder børn og unge et spejl af samfundet og positive rollemodeller. For at skabe en blandet bydel, skal bydelens flyttemønstre ændres, så flere af de ressourcestærke borgere, der bor i bydelen i dag, bliver boende, og flere ressourcestærke borgere flytter til. Den politiske aftale om nyt skoletilbud i Gellerup er ét afgørende skridt i den retning.

Grandville har udarbejdet forarbejdet og rådgivet Aarhus Kommune i forhandlingerne med boligorganisationen for at nå frem til en samlet plan, der har kunnet vedtages i såvel beboerdemokrati som byråd. Grandville har faciliteret processen med faglig sparring fra forskellige aktører samt flere workshops med relevante kommunale afdelinger og eksterne sparringspartnere.

Grandville har desuden for Aarhus Kommune gennemført lokaliseringsstudier for skolen og leveret et strategisk notat, som har indgået i Aarhus Kommunes beslutningsgrundlag for placeringen af skolen.

Grandville bidrager således med omfattende viden om området og om den rolle skolen forventes at skulle spille i transformationsprocessen, som har foregået siden 2011 og hvordan skolen som strategisk projekt kan være med til at sikre de effektmål, der er stillet op for udviklingen af Gellerup.

Udsatte boligområder Munkebo og Skovparken

Fælles for de to boligområder er, at de ligger som fysisk isolerede enklaver med ensartede bygninger og uden sammenhæng med den øvrige by. De to udviklingsplaner fremviser konkrete strategier for at omdanne de udfordrede boligområder til blandede og attraktive bydele, der hænger sammen med den øvrige by.

Planerne opererer på såvel et strategisk niveau med etapevise udviklingsprincipper og et fysisk niveau med konkrete greb til at kickstarte omdannelsen gennem infrastrukturelle hovedgreb og bygningstransformation. Målet med planerne er, at de kan fungere som et samlet styringsredskab for de enkelte helhedsplaner, som boligorganisationerne kommer til at udarbejde hver for sig.

Grandville har udarbejdet de strategiske udviklingsplaner og ledet den komplekse proces med at inddrage de respektive boligorganisationers forretningsførere og deres rådgivere for at nå frem til en samlet plan, der har kunnet vedtages i såvel beboerdemokrati som byråd.
Inden for en meget begrænset tidsramme på fire måneder er processen gået fra indledende møder med de enkelte boligorganisationer, over flere workshops mellem boligorganisationer og kommunens planafdeling, workshop med byrådets politiske udvalg på området samt inddragelse og faglig sparring med boligorganisationernes rådgivere.

Fra et udgangspunkt, hvor de enkelte parter endnu ikke havde indledt drøftelser, har Grandville forenet de mange og ofte modstridende interesser i områderne til to helstøbte udviklingsplaner, der kunne godkendes af alle parter.

EllevildeExpo

Boligselskabet Sct. Jørgen valgte i sommeren 2020 at skrue op for dialogen, og har på bedste vis udfordret plejer i forhold til beboerdemokrati. En varm torsdag i august inviterede de boligområdet til ’Byg-det-op-dag’ på EllevildeExpo i Ellekonebakken Viborg. Det var inspirerende at opleve, hvor meget energi og fællesskabsfølelse, der opstår når direktøren møder op i arbejdstøj sammen med beboere i alle aldre. Sammen skulle de bygge et mødested op, der har styrket både beboerdemokratiet og fællesskabet på tværs af boligområdet.

I stedet for at fortælle om visionerne var Grandvilles tilgang, at vise intentionerne og bygge et midlertidigt byrum op, baseret på helhedsplanens vision om en inviterende bydel med fællesskab på tværs.

EllevildeExpo blev udviklet på baggrund af en serie workshops med en nedsat ambassadørgruppe, der var repræsentativt udpeget i boligområdet. En vigtig pointe var medejerskabet, så der blev der inviteret til ’Byg det op dag’, hvor beboerne mødte talstærkt op og hjalp med at male, bygge og plante træer.

Med et relativt begrænset materialebudget har Boligselskabet med EllevildeExpo skabt et sted i Ellekonebakken, som ikke alene var en imødekommende ramme om dialog om helhedsplanen, men også en gave til områdets beboere. Et relevant mødested, hvor der fortsat er aktivitet og fællesskab. EllevildeExpo har siden opførelsen været ramme for lokale initiativer og inviteret beboere, såvel som resten af Viborg indenfor i Ellekonebakken.

Grandville har gennemført en designproces i samarbejde med beboerne, afviklet ’byg det op dag’, stået for det grafisk udtryk, samt design af byrummet og stået for efterfølgende dialogaktiviteter. Grandville har desuden været rådgiver på koncept og proces.

Expoen er en del af helhedsplanen ’Vi binder byen sammen’.

Ellekonebakken binder byen sammen

Ambitionerne for omdannelsen af Ellekonebakken i Viborg, er tårnhøje. Ellekonebakken er et alment boligområde, der i 2018 var på listen over ghettoområder. Målet er permanent at komme af regeringens ghettoliste, men fortsat være et blandet og mangfoldigt bykvarter. Et kvarter hvor der er plads til alle.

I dag er Ellekonebakken begrænset i koblingen til vejnettet og de omkringliggende kvarterer. Ikke mindst Banebyen, hvor udviklingen buldrer af sted. Men Ellekonebakken står udenfor – her kommer man kun hvis man bor her. Det skal der ændres på, så kvarteret bliver en del af byens hverdagsliv.

Helhedsplanen skal binde bydelen sammen med byen og sikre at området udvikles fra at være en isoleret ø i byen til en blandet og attraktiv bydel, der hænger naturligt sammen med den øvrige by og dens funktioner. Ellekonebakken bindes op på udviklingen i Banebyen gennem aktivering af den gamle hærvejsforbindelser, som bliver en ny færdselsåre for lette trafikanter. Forbindelsen kan være med til at aktivere området og trække besøgende ind i bydelen, så Ellekonebakken bliver det hængsel der i dag mangler i Viborgs sydlige bydel.

Ligeledes arbejdes der med strategiske åbningstræk der kan kickstarte udviklingen. Bl.a en ny vejforbindelse der åbner op for nye byudviklingsmuligheder, og et nyt bydelshus med et indhold der trækker byen ind i bydelen, og samtidig skaber et samlingssted for kvarterets beboere.

Grandville har bl.a. udarbejdet helhedsplan og infrastrukturprojekt, tilgængelighedsboligprojekt, gennemført inddragelse, afholdt studietur samt faciliteret workshops både med beboere, boligselskab og kommune. Derudover har Grandville bistået med oplæg for afdelingsbestyrelse, byråd og boligministeren, og bistår efterfølgende boligselskabet ifm. realisering af helhedsplanen, som forventes gennemført i 2025.

Mere idræt, liv og innovation ved Brøndby Stadion og Idrættens Hus

Brøndby Stadion, Idrættens Hus og Brøndby Hallen ligger side om side i et område, der rummer potentiale til at samle flere aktiviteter inden for idræt og skabe mere liv. Derfor har Brøndbys politikere i dialog med idrætsorganisationerne formuleret en vision for at realisere Sportsbyen med mål om at tiltrække flere organisationer og virksomheder, der kan drage nytte at ligge i en klynge med stærke samarbejder.

Udviklingsplanen rummer visioner, mål og konkrete, fysiske planer for, hvordan området kan udbygges og kvaliteten af byrum og grønne områder kan forbedres, samtidigt med at Sportsbyen kobles op på en planlagt, højklasset busforbindelse, der øger tilgængeligheden.

Grandville har i tæt samarbejde med COBE, Urban Creators og Cushman Wakefield|RED hjulpet Brøndby Kommune med udarbejdelse af udviklingsplanen. Vi har bl.a. bidraget til planlægning af visionsworkshop med politikere og idrætsorganisationer, skabt det planmæssige, økonomiske og markedsmæssige fundament for planen, udarbejdet volumenstudier og samlet trådene i udviklingsplanen med bidrag fra kommunen og de øvrige rådgivere.

Naturbydelen Brande Syd ser dagens lys

Naturbydel Brande Syd er en ambitiøs og langsigtet plan, som har til hensigt at adresserer Brandes stigende behov for attraktive boligområder, dernæst vise et aktivt hensyn til naturen og biodiversiteten og sidst, men ikke mindst, at finde en robust løsning på, hvordan de stigende vandmængder håndteres, som på flere måder spiller en udfordrende rolle, ikke kun i Brande Syd, men også i Brande midtby.

Det første skridt i realiseringen af planen er nu igangsat, med udviklingen af boligkvarteret for Etape 1 – Hyvildvej øst. Det nye boligkvarter kommer til at indeholde omtrent 100 nye boliger i et miks af kendte og nye typologier og boligformer. Boligområdet bygges op omkring fællesskaber i flere niveauer, men forankret i naturen med integrationen af lokale regnvandsløsninger, så landskabet styrkes til gavn, ikke kun for bydelen, men for hele Brande by. Dermed tages der afsæt i en grøn byggemodning, hvor naturen kommer først og skaber rammerne omkring bydelens fremtidige liv. Bydelens kvaliteter skabes tidligt, og det monokulturelle landskab erstattes af en mangfoldig natur og øget biodiversitet, der fremmer rekreation, sundhed, leg og læring.

Grandville har i første omgang bistået Ikast-Brande Kommunen med udviklingen af den fysisk-strategiske strukturplan for Naturbydelen Brande Syd og sidenhen udpenslet og skitseret intentioner- og grundprincipper ved Værdi- og kvalitetsprogrammet for Brande Syd, som udover at danne det lokalplansmæssige grundlag for Etape 1 også indeholder de værdier og intentioner som resten af bydelen Brande Syd bygges op omkring.

En genfortælling om et Sønderris i bevægelse

Sønderris er en attraktiv bydel hvor et imponerende salg af byggegrunde gør, at bydelen vokser sig større og er under konstant forandring. Der bliver flere huse, flere gader, nye mennesker og flere nationaliteter. Der bliver flere børn, flere voksne og flere seniorer. Det stiller naturligvis krav til bydelens udbud af servicefunktioner og faciliteter, så der er de rette tilbud til alle aldersgrupper og gode muligheder for at blive en del af fællesskabet. Der er behov for at tænke nye boligområder sammen med eksisterende boligområder – fysisk og socialt. Sønderris skal opleves som en samlet bydel med hjerterum og med plads til flere.

Den strategiske udviklingsplan indeholder borgernes og byrådets fælles visioner for den fremtidige udvikling i bydelen. Det har i arbejdet med planen været et centralt ønske om en lokal forankring, og ambitionen har været at give lokale borgere og foreninger mulighed for at påvirke byens udvikling og indgå i en fælles drøftelse om muligheder for områdets videre udvikling. Planen forholder sig til allerede udlagte boligområder i kommuneplanen og peger på nye mulige arealudlæg til boliger og udvidelsesmuligheder for servicetilbud, så bydelen på en god måde kan imødekomme et stigende indbyggertal. Udviklingsplanen sikrer også sammenhæng til helhedsplanen for Fovrfeld Ådal og øvrige omkringliggende bydele.

Grandville har faciliteret en række møder med borgere, unge og udvalgte aktører fra bydelen, som et led i processen frem mod planens tilblivelse, der skal skabe dialog og ejerskab til den videre udvikling i Sønderris. Som et pilotprojekt i Esbjerg Kommune, har vi også arbejdet med digitale platforme til at samle input til planen.

Vi leverer en strategisk udviklingsplan, der sætter ord og form på visionen, forudsætninger og de 5 strategiske retninger for fremtidens Sønderris, samt et bud på en handlingsplan, så Esbjerg Kommune kan realisere de fælles visioner for bydelens udvikling.

Vækstplan 2040 sætter høje ambitioner for udviklingen af Billund Lufthavn

Billund Lufthavn har oplevet stærk vækst og skal samtidig forholde sig til en række stærkt dynamiske udviklingsforudsætninger: En planlagt midtjysk motorvej, som vil passere tæt forbi lufthavnen, politiske ønsker om en togforbindelse direkte til lufthavnen og Billund by samt naboskabet til en by i rivende udvikling. Ambitionerne er tårnhøje, potentialerne er oplagte, og Billund Airport har derfor brug for en både visionær og konkret plan, som kan danne afsæt for beslutninger om lufthavnens udvikling og vækst i de kommende mange år.

Covid19 har haft stor indvirkning på lufthavnens aktuelle situation. Det gælder særligt på passagersiden, men i ringere grad på cargo og varetransport. Den aktuelle situation opleves dog ikke som en hindring for et langsigtet perspektiv på vækst og udvikling. Lige som
finanskrisen i 2008 gav et kortvarigt dyk på vækstkurven, så vil også Covid19 gøre det. Billund Lufthavn ønsker at udnytte det vakuum, der er nu, til sammen med ejerkommuner, samarbejdspartnere og
investorer at sikre langsigtet planlægning og konkrete rammer for videre udvikling, så visionerne kan blive til virkelighed. På den måde vil lufthavnen være klar til at eksekvere Vækstplan 2040 effektivt og uden unødig ventetid for investorer, der ønsker at være med på rejsen.

Grandville faciliterer dialogen mellem Billund Airport og de to involverede kommuner, Vejle og Billund Kommune. Vi leverer vækstplanen med en introduktion af lufthavnens vision og ambitioner samt et konkret bud på den fysiske planlægning og anlægsprioritering. Grandville er i øjeblikket i gang med at implementere vækstplanen i den videre lokalplanlægning i samarbejde med lufthavnens direktion og bestyrelse.

Store Torv 14, 1., 8000 Aarhus C
Ewaldsgade 9, st., 2200 København N

CVR: 37576964

Følg Grandville